Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 929.

1. Van de vordering wordt door den griffier onverwijld aanteekening gehouden in het register bedoeld in artikel 941. Ten dage waarop die aanteekening heeft plaats gehad, wordt de vordering geacht ingesteld te zijn.

2. De residentierechter bepaalt daarna den dag en het uur, waarop de zaak voor het residentiegerecht zal dienen en doet partijen oproepen, teneinde alsdan te verschijnen, vergezeld van de getuigen, die zij wensehen te doen hooren en met medebrenging van de bewijsstukken, waarvan zij zich willen bedienen.

3. Bij de oproeping van den verweerder wordt hem tevens een afschrift der vordering uitgereikt met aanzegging dat hij daarop desverkiezende vóór of op den rechtsdag bij door hem of door zijn gemachtigde onderteekende schriftuur kan antwoorden.

4. Van .de in het tweede lid van dit artikel bedoelde beschikking wordt aanteekening gehouden in het daar vermelde register, alsmede op de minuut der vordering.

Artikel 930.

In zaken, tot de bevoegdheid van het residentiegerecht behoorende, waarin eene onmiddellijke beslissing wenschelijk en mogelijk is, kan de residentierechter op het daartoe strekkend mondeling verzoek van den eischer, wanneer de gedaagde vrijwillig is verschenen, onmiddellijk tot de behandeling en beslissing overgaan.

Artikel 931.

Bij de bepaling van den rechtsdag, wordt door den residentierechter rekening gehouden met den

Sluiten