Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand tusschen de woon- of verblijfplaats van partijen en de plaats, waar het residentiegerecht zitting houdt, en mag, behalve in spoedeischende gevallen, bij de beschikking als zoodanig te vermelden, de tijd welke tusschen de oproeping van partijen en den rechtsdag verloopen moet, op niet minder dan drie vrije dagen worden gesteld.

Artikel 932.

1. Alle oproepingen, aanzeggingen, beteekeningen en in het algemeen alle exploiten, welke voor den geregelden gang der zaak noodig zijn, geschieden door tusschenkomst en op last van den residentierechter door een tot het doen van exploiten bevoegden persoon.

2. Geene oproepingen, aanzeggingen of beteekeningen behoeven te geschieden aan hen, die blijkens het proces-verbaal der zaak ter terechtzitting , waarop de desbetreffende uitspraken of beschikkingen genomen zijn, in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig waren.

Artikel 933.

1. De deurwaarders bij de residentiegerechten en bij de Europeesche rechtbanken zijn bevoegd tot het doen der bij de rechtspleging voor het residentiegerecht gevorderde exploiten, die tot tenuitvoerlegging van vonnissen daaronder begrepen.

2. Bij afwezigheid, belet of ontstentenis van zoodanige deurwaarders alsmede wanneer binnen tien palen van de plaats, waar het exploit binnen het rechtsgebied van den residentierechter moet worden gedaan, geen deurwaarder is gevestigd, kan door den residentierechter of te diens verzoeke door het hoofd van het plaatselijk bestuur,

Sluiten