Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ste lid bedoelde voor hem bestemde exploiten, worden aangeplakt aan de hoofddeur van het kantoor van het hoofd van het plaatselijk bestuur en zal een tweede afschrift worden beteekend aan het hoofd van het plaatselijk bestuur deibovengenoemde woon- of verblijfplaats, die het, zoo mogelijk, aan den gedaagde zal doen toekomen.

Artikel 936.

Alle vonnissen en beschikkingen worden door aanzeggingen ter kennis van de betrokkenen gebracht.

Artikel 937.

1. Alle vonnissen en beschikkingen, welke aan het eindvonnis voorafgaan, worden niet afzonderlijk opgemaakt, maaralleen opliet procesverbaal der zitting aangeteekend.

2. Het vonnis, waarbij de rechter zich onbevoegd verklaart, wordt onder de eindvonnissen gerekend.

Artikel 938.

Partijen kunnen van de vonnissen en van de in het vorig artikel bedoelde aanteekeningen inzage en op hare kosten afschriften bekomen.

Artikel 939.

Wanneer de veroordeeling tot iets anders strekt dan tot de betaling van eene geldsom en bovendien niet voor rechtstreeksche tenuitvoerlegging vatbaar is, zal het vonnis moeten behelzen de waardeeriug op een geldswaardig bedrag met welker voldoening de verweerder kan volstaan.

Artikel 940.

1. De griffier maakt van elke zaak een af-

Sluiten