Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonderlijk doorloopend proces-verbaal op, waarin de namen en woon- ot verblijfplaatsen van partijen en van hare gemachtigden of raadslieden, alsmede het volgnummer der zaak in het in artikel 941 bedoelde register en de datum van iedere terechtzitting worden vermeld.

2. In dat proces-verbaal wordt, behoudens het bepaalde bij de artikelen 969 en 970, al het ter terechtzitting voorgevallene vermeld.

3. Dat proces-verbaal wordt door den residentierechter en den griffier binnen tweemaal vier en twintig uren na iedere terechtzitting of verrichting onderteekend.

4. Indien hetzij de residentierechter, hetzij de griffier zich in de onmogelijkheid bevindt om het proces-verbaal te onderteekenen, wordt daarvan door dengene, die niet in dat geval verkeert, op dat stuk melding gemaakt.

Artikel 941.

1. De griffier is bovendien verplicht een algemeen register aan te houden, waarin alle bij het residentiegerecht aanhangige zaken, elke zaak onder een afzonderlijk nummer, worden ingeschreven met de namen der partijen alsmede vanhare gemachtigden of raadslieden, zoo zij die mochten hebben.

2. In dat register wordt, met vermelding der dagteekening. kortelijk aanteekening gehouden van het in elke zaak voorgevallene en van de daarin genomen beslissingen.

Artikel 942.

1. De residentierechter is bevoegd en verplicht tot al datgene, waartoe de president van den

Sluiten