Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne woonplaats hebben binnen het rechtsgebied van den raad van justitie, onder welken het residentiegerecht behoort.

5. De partij, die zich door een gemachtigde doet vertegenwoordigen, wordt geacht woonplaats te hebben bij dien gemachtigde, tenzij hij zelf binnen het rechtsgebied van den residentierechter woont of eene andere woonplaats binnen dat rechtsgebied mocht hebben gekozen.

Artikel 945.

De behandeling der zaak geschiedt mondeling ter terechtzitting, onverminderd de bevoegdheid van partijen om aldaar door haar of hare gemachtigden dan wel raadslieden onderteekende schrifturen in te dienen. Deze schrifturen worden evenals de vordering en het antwoord, indien het schriftelijk is ingediend, ter terechtzitting voorgelezen.

Artikel 946.

1. Wanneer beide partijen verschenen zijn, hoort de rechter haar over en weder, en doet, zooveel mogelijk, dadelijk uitspraak.

2. Indien de uitspraak niet dadelijk kan plaats hebben, wordt zij op de terechtzitting tot een bepaaldelijk op te geven rechtsdag uitgesteld.

3. Aan de partij, die niet persoonlijk of bij gemachtigde bij de uitspraak tegenwoordig is, zal de inhoud van het vonnis, op last van den residentierechter, door een daartoe bevoegd persoon worden aangezegd.

4. Van de aanzeggingen en van den dag, waarop zij hebben plaats gehad, wordt door den griffier aanteekening gehouden aan den voet van het vonnis of, in de gevallen bedoeld bij artikel

Sluiten