Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slissen of het betwiste stuk al dan niet in het geding zal worden toegelaten.

2. Blijkt de noodzakelijkheid om bij dat onderzoek gebruik te maken van stukken, welke in handen zijn van openbare bewaarders, dan gelast de residentierechter, dat die stukken op eene daarvoor te bepalen terechtzitting worden overgelegd.

3. Bestaat er tegen de overlegging bezwaar, hetzij om den aard der stukken, hetzij wegens de verwijderde woonplaats van den bewaarder, dan beveelt de residentierechter dat de stukken hem binnen een bepaalden termijn op door hem te bepalen wTijze zullen worden toegezonden, of wel dat het onderzoek zal geschieden bij den residentierechter of door het hoofd van plaatselijk bestuur van de woonplaats van den bewaarder. De laatstbedoelde residentierechter ot het hoofd van het plaatselijk bestuur maken van hunne verrichting pi oces-verbaal op en zenden dit aan den eerstbedoelden rechter.

4. De bewaarder, die zonder geldige redenen in gebreke is om aan dien last tot overlegging of inzending te voldoen, kan ten verzoeke van de belanghebbende partij op bevel van den tot het onderzoek geroepen residentierechter of van het daarmede belast hoofd van het plaatselijk bestuur, door middel van lijfsdwang tot de overlegging of verzending worden genoodzaakt.

5. Wanneer het geschrift niet een gedeelte uitmaakt van een register, vervaardigt de bewaarder vóór de overlegging of de inzending een afschrift van het stuk, teneinde het afschrift tot na de terugontvangst van het oorspronkelijk stuk in de plaats daarvan te doen treden. Aan den voet van het afschrift teekent hij de aanleiding

Sluiten