Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de vervaardiging aan, welke aanteekening op de af te geven grossen en afschriften vermeld wordt.

6. De kosten worden door de partij, die het betwiste stuk overlegt, aan den bewaarder te goed gedaan tot het door den residentierechter, die de uitspraak heeft te doen, te begrooten bedrag.

7. Indien het onderzoek naar de echtheid van het overgelegde stuk het vermoeden van valschheid in geschrifte tegen nog levende personen heeft doen ontstaan. zendt de residentierechter de stukken aan de tot vervolging bevoegde autoriteit.

8. De voor het residentiegerecht aanhangige zaak blijft alsdan geschorst, tot na de beslissing

: in de strafzaak.

Artikel 953.

1. Wanneer partijen het over de daadzaken ! niet eens zijn en het verhoor der getuigen tot de 1 beslissinsr der zaak kan leiden, zal in de gevalllen, waarin het bewijs door getuigen is toegelaIten, de residentierechter, hetzij op verzoek van ieene der partijen, hetzij ambtshalve tot dat verIhoor terstond of, zoo noodig, op een nader te I bepalen rech sdag overgaan. Het verhoor wordt in het openbaar gehouden, tenzij de rechter om [gewichtige in het proces-verbaal te vermelden [ redenen mocht bevelen dat het geheel of gedeelttelijk met gesloten deuren zal plaats vinden.

2. Wanneer eene der partijen een inlander of :een daarmede gelijkgesteld persoon is, die ten opzichte der zaak in geschil niet rechtens is, of -zich niet vrijwillig heeft onderworpen aan de iwettelijke bepalingen voor de Europeanen geldende, is het getuigenverhoor in alle zaken, jgeene uitgezonderd, toegelaten.

Sluiten