Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De residentierechter bepaalt den termijn, welke tusschen de oproeping en verschijning der niet ten dienenden dage medegebrachte getuigen moet verloopen en draagt de oproeping der getuigen , in persoon of aan hunne woonplaats, op aan een tot het doen van exploiten bevoegd persoon.

Artikel 954.

De rechter zal den getuigen hunne namen, voornamen. beroep, ouderdom en woonplaats afvragen. mitgaders of zij aan partijen of aaneen harer in den bloede of door aanhuwelijking bestaan, en, zoo ja, in welken graad, en of zij hare loon- of huisbedienden zijn.

Artikel 955.

Partijen moeten hare wrakingen vóór het afleggen der getuigenissen voordragen. De getuigen worden ter zake gehoord en de rechter doet uitspraak zonder eenige voorziening. Indien de wraking wordt geldig verklaard, zal de gewraakte geene getuigenis afleggen.

Artikel 956.

De getuigen zullen ieder afzonderlijk ter terechtzitting gehoord worden na den eed te hebben afgelegd in artikel 1911 van het Burgerlijk Wetboek (§) voorgeschreven. Indien een getuige, die niet gewraakt is of zich niet verschoond heeft, weigert den eed of verklaring af te leggen, kan de residentierechter ten verzoeke van de belanghebbende partij, bevelen dat hij ten koste dier partij voor den tijd van ten hoogste drie maanden in gijzeling zal worden gesteld, tenware hij inmiddels aan zijne verplichting mocht voldoen

(§) De getuigen moeten, volgens de wijze hunner godsdienstige gezindheid, zweren of beloven dat zij de waarheid zullen zeggen.

Sluiten