Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 962.

De inhoud van de in de voorgaande artikelen vermelde proeessen-verbaal, wordt ter terechtzitting aan partijen voorgehouden, indien zij niet bij het verhoor zijn aanwezig geweest.

Artikel 963.

1. Indien de residentierechter van oordeel is, dat de zaak door een onderzoek of opneming door deskundigen kan worden toegelicht, kan hij de zoodanigen, op verzoek van partijen of eene derzelve, of ambtshalve, benoemen en tevens dag en uur bepalen, waarop zij ter terechtzitting den eed zullen afleggen.

2. De residentierechter draagt het onderzoek of de opneming op aan drie personen, tenzij beide partijen verzoeken dat dit slechts aan één deskundige geschiede.

3. Partijen worden ter terechtzitting vóór de beslissing in de gelegénheid gesteld overeen te komen omtrent den deskundige of de drie deskundigen, welke zij wenschen benoemd te zien. Vragen partijen uitstel tot een naderen rechtsdag om ter zake overeen te komen, dan wordt dit verzoek toegestaan, tenzij de rechter vermeent dat tot uitstel geene aanleiding bestaat.

Artikel 964.

Op last van den residentierechter wordt de opdracht en het voorwerp van onderzoek of opneming aan de benoemde personen aangezegd met last om ten bepaalden rechtsdage te verschijnen Indien een benoemd deskundige vóór dien dag den rechter mededeelt dat hij de benoeming niet aanneemt of indien hij op het opgegeven uur en dag niet verschijnt, wordt door den residentie-

Sluiten