Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter of de deskundigen hun verslag mondeling dan wel schriftelijk zullen uitbrengen. In het eerste geval worden zij op denzelfden of een nader te bepalen rechtsdag hetzij ter terechtzitting hetzij op een door den rechter aangewezen plaats gehoord in tegenwoordigheid van partijen of deze behoorlijk opgeroepen, die door tusschenkomst van den rechter vragen mogen stellen. In het laatste geval bepaalt de rechter een termijn binnen welken de deskundigen hun bij meerderheid van stemmen opgemaakt, met redenen omkleed en onderteekend verslag bij hem zullen indienen In geval van verschil van gevoelen kunnen de onderscheiden gevoelens met de daarvoor bestaande gronden worden opgenomen, maar mag daarbij niet vermeld worden welk het persoonlijk gevoelen is van ieder der deskundigen.

Artikel 967.

Alvorens hun verslag op te maken, mogen deskundigen de stukken der procedure ter griffie inzien en kunnen zij den rechter verzoeken hun nadere inlichtingen te verstrekken, waartoe deze zoo noodig partijen doet oproepen om op eenen bepaalden dag voor hem te verschijnen.

Artikel 968.

1. Na ontvangst van het verslag bepaalt de residentierechter een naderen rechtsdag, dien hij aan partijen doet aanzeggen. Vóór dien dag kan eike partij den rechter verzoeken de deskundigen op den naderen rechtsdag te doen tegenwoordig zijn, aan welk verzoek de rechter gehouden is gehoor te geven. Op dien dag wordt het verslag voorgelezen en partijen in de gelegenheid gesteld hunne opmerkingen te maken en aan de deskundigen — zoo zij aanwezig zijn — vragen ter zake te stellen.

Sluiten