Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

residentierechter betwist, op grond dat de waarde der in beslag genomen goederen het bedrag van vijfhonderd gulden te boven gaat. zal dit geschil, met aanwending over en weder der gewone bewijsmiddelen worden beslist.

3 De exceptie van onbevoegdheid wordt in dit geval niet ambtshalve door den rechter toegepast.

Artikel 973.

1. Indien de eischer toelating verlangt om kosteloos te procedeeren, doet hij daartoe verzoek in het verzoekschrift of bij zijne mondelinge voordracht.

2. Indien de toelating door den verweerder verlangd wordt, wordt zij door hem aangevraagd bij zijn schriftelijk antwoord, indien hij zoodanig stuk indient, en anders ter terechtzitting vóór of bij zijn mondeling antwoord.

Artikel 974.

De veroordeeling in de kosten kan zich niet verder uitstrekken dan tot:

a. de exploitkosten;

b. de kosten der bewijsstukken;

c. de schrijfloonen voor de gevorderde en gegeven afschriften;

d. de zegels en griffierechten;

e. de kosten van getuigen, deskundigen, tolken , die van hunne beëediging daaronder begrepen, en die van plaatsopneming en ander gerechtelijke verrichtingen;

ƒ'. de kosten bedoeld in artikel 952;

g. de kosten van executie van het vonnis.

Artikel 975.

1. Bij het vonni3 zal het bedrag der tot aan

Sluiten