Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitspraak gemaakte kosten , voor zooveel zulks mogelijk is, worden bepaald.

2. Indien partijen zich over de vereffening der kosten, welke niet in het vonnis zijn opgenomen , of over die der kosten van executie niet kunnen verstaan, kan de meest gereede partij den residentierechter verzoeken het bedrag vast te stellen.

3. De residentierechter gelast daaroD, dat de partij te wier behoeve de veroordeeling in de kosten werd uitgesproken, binnen acht dagen ter griffie van het residentiegerecht eene opgaaf van de haar verschuldigde kosten ter inzage der wederpartij zal overleggen. en bepaalt tevens den dag, waarop partijen zullen worden opgeroepen.

Artikel 976.

1. Ten aldus bepaalden dage wordt het bedrag der kosten na verhoor van partijen, voor zoover zij zijn opgekomen, door den rechter vastgesteld, en daarvan, behalve in het proces-verbaal der zaak, ook op het vonnis aanteekening gehouden.

2. De vaststelling geschiedt volgens de bestaande tarieven, en bij gebreke daarvan, volgens begrooting van den rechter.

Artikel 977.

Indien na de in het vorig artikel bedoelde vaststelling van den staat der kosten nog nadere kosten gemaakt zijn, en partijen het over de vereffening niet eens kunnen worden, kan de meest gereede partij den residentierechter verzoeken het bedrag der kosten op de in de twee vorige artikelen bedoelde wijze, nader vast te stellen.

Sluiten