Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE TITEL.

Van het rechtsgeding in hooger beroep en cassatie in zaken behandeld bij de residentiegerechten.

Artikel 978.

Partijen kunnen bij den raad van justitie in hooger beroep komen van de vonnissen gewezen door de residentiegerechten in zaken, 'waarin deze gerechten niet anders dan in het eerste ressort kunnen oordeelen. De artikelen 328, 329 en 330 (§) zijn op dit hooger beroep van toepassing.

Artikel 979.

1. Van de vonnissen en beschikkingen bij arlikel 937, eerste lid vermeld, kan geen hooger beroep worden ingesteld dan tegelijk met het beroep van het eindvonnis.

2. Dit beroep zal ontvankelijk zijn, zelfs wanneer die vonnissen en beschikkingen zonder voorbehoud van dengene, die er zich mede bezwaard acht, waren ten uitvoer gelegd.

Artikel 980.

De termijn van beroep is van dertig dagen, te rekenen van den dag der uitspraak, of, indien de appellant bij die uitspraak niet tegenwoordig is geweest, van den dag waarop het

(§) 328 In geschillen over onbevoegdheid, zal het beroep ontvankelijk zyn, ofschoon ook de rechter, wiens bevoegdheid betwist wordt, mocht kunnen kennis nemen in het hoogste ressort van de zaak ten principale.

329. Elke party welke zal berust hebben in een vonnis, zal niet meer ontvankelijk zyn om daarvan te komen in hooger beroep.

330 Van veroordeelingen bij verstek valt geen hooger beroep; doch indien de oorspronkelijke eischer van het vonnis in hooger beroep komt, z»l de gedaagde alle zyne verdedigingen insgelyks in het hooger beroep kunnen doen gelden, zelfs by wege van incidenteel beroep, zonder van het middel van verzet in eersten aanleg meer te kunnen gebruik maken

In het geval echter by het slot van artikel 81 voorkomende, zal de achterblijvende partij zich in hooger beroep kunnen voorzien, mits vooraf by voorraad, tegen het stellen van zekerheid, aan het vonnis voldoende, dan zelfs wanneer by dat vonnis de voorloopige tenuitvoerlegging niet mocht bevolen zjjn.

Sluiten