Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindvonnis hem, ingevolge artikel 946, derde lid, is aangezegd.

Artikel 981.

De gedaagde in beroep kan van zijne zijde incidenteel beroep instellen, mits op de wijze en binnen den termijn in artikel 986 bepaald.

Artikel 982.

Het hooger beroep van het eindvonnis heeft, tenzij bij de aanteekening daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is verlangd, ten gevolge, dat in hooger beroep mede wordt kennis genomen van de aan dat vonnis voorafgegane vonnissen en beschikkingen.

Artikel 983.

1. Het hooger beroep wordt aangevangen met eene verklaring, dat men van dat middel gebruik wil maken, door den appellant of diens op de wijze als bepaald in artikel 944, derde lid daartoe gemachtigde voor den griffier van het i'esidentiegerecht afgelegd, of aan dien griffier schriftelijk ingediend.

2. Indien de verklaring wordt gedaan door een gemachtigde, moet de akte van volmacht worden overgelegd, tenzij die akte reeds vroeger mocht zijn overgelegd of de volmacht mondeling ter zitting mocht zijn verleend.

3. Van de afgelegde of ingediende verklaring wordt onverwijld door den griffier aanteekening gehouden in het bij artikel 941 genoemde register, onder vermelding der dagteekening , waarop zij is afgelegd of ontvangen.

4. Die dagteekening geldt als tijdstip der verklaring, bij de berekening van den termijn van beroep.

Sluiten