Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring, dat incidenteel appèl wordt ingesteld, zal door den griffier in voege als voren aanteekening worden gehouden op het register.

Artikel 987.

1. Nadat de memorie van antwoord is ingekomen, doet de residentierechter onverwijld afschrift daarvan en van de daarbij overgelegde bescheiden, behoudens het te dien aanzien bepaalde in het tweede lid van artikel 985, beteekenen aan den appellant.

2. Indien bij het antwoord incidenteel appèl is aangeteekend, heeft de appellant een termijn van veertien dagen om op het incidenteel appèl te antwoorden.

3. Afschrift van de memorie van antwoord op het incidenteel appèl en van de verdere bescheiden , welke haar mochten vergezellen, worden met inachtneming van het bepaalde bij artikel 985 in voege als voren aan den incidenteel appellant beteekend.

Artikel 988.

Uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van het antwoord van den geïntimeerde, of, indien incidenteel appèl is aangeteekend, van het antwoord van den incidenteel geïntimeerde, dan wel na het verstrijken van de voor de indiening dier schrifturen toegestane termijnen, zendt de griffier de tot de zaak betrekkelijke stukken, met het in de zaak opgemaakte proces-verbaal en een afschrift van het vonnis alsmede een extract van de op het register gehouden aanteekening van beroep, aan den griffier bij den betrokken raad van justitie.

Sluiten