Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het beklaagde vonnis, van het daarin ingesteld hooger beroep, van de incidenteele vonnissen en het eindvonnis in hooger beroep gewezen.

Artikel 995.

Zoodra de residentierechter de uitspraak van den rechter in hooger beroep heeft ontvangen, doet hij aan partijen aanzeggen, dat die uitspraak bij hem is ingekomen en dat zij daarvan inzage en te haren koste afschrift kunnen nemen ter griffie van het residentiegerecht

Artikel 996.

De artikelen 433 en 431 (f) zijn op de behandeling van het beroep in cassatie ia het belang der wet van toepassing.

DERDE TITEL.

Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen in zaken, behandeld bij de residentiegerechten.

Artikel 997.

1. Met uitzondering van de gerechtelijke uitwinning van onroerende goederen. en van exe-

(t) 433. De voorziening in cassatie van den procureur- generaal by het hooggerechtshof in het belang der wet, geschiedt by een schriftelijk requisitoir, inhoudende de gronden van het beroep en eene bepaalde conclusie Een authentiek afschrift van het beklaagde vonnis, op ongezegeld papier, zoo noodig vergezeld van stukken, wordt daarbij overgelegd.

Bü het daarop door het hooggerechtshof te val en arrest wordt het beroep, indien het bevonden wordt ongegrond te z^jn , verworpen

In het tegenovergesteld geval wordt het beklaagde vonnis geheel of ten deele vernietigd, met verklaring dat zulks geschiedt in het belang der wet, en zonder eenig nadeel toe te brengen aan de rechten door partijen verkregen.

434. In aile gevallen van geheele of gedeeltelijke vernietiging wordt een authentiek afschrift van 's hofs arrest, op ongezegeld papier, kosteloos toegezonden aan den rechter die het vernietigde vonnis heeft gewezen.

De arresten in cassatie worden overgeschreven op de registers der rechterlyke collegien, welker vonnissen door het hooggerechtshof geheel of ten deele zyn vernietigd; van deze overschrijving zal op den kant der minuut van het vernietigd vonnis worden melding gemaakt.

De ambtenaren van het openbaar ministerie zyn in het byzonder belast met de zorg voor de uitvoering van dit artikel.

Sluiten