Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langde wijze van tenuitvoerlegging, wordt aanteekening gehouden op het vonnis.

Artikel 999.

1. De verzochte tenuitvoerlegging vangt aan met eene op last van den residentierechter aan den veroordeelde gedane aanzegging om alsnog binnen tweede dagen aan het vonnis te voldoen.

2. De winnende partij is verplicht om onmiddellijk na afloop van dien termijn, aan den residentierechter kennis te geven of te doen geven, of al dan niet aan het vonnis is voldaan.

Artikel 1000.

1. Indien binnen den gestelden termijn niet aan het vonnis is voldaan, vaardigt de re?idenlierechter, in geval van tenuitvoerlegging op de roerende goederen van den schuldenaar, een schriftelijken last uit om die goederen in beslag te nemen tot zoodanig bedrag als vermoedelijk noodig zal zijn om daarop de veroordeeling en de kosten der tenuitvoerlegging te verhalen.

2. Het beslag wordt geleed door een tot het doen van exploiten bevoegd persoon, bijgestaan door den griffier van het residentiegerecht of een an.der daartoe door den residentierechter of te diens verzoeke door het hoofd van het plaatselijk bestuur aan te wijzen Europeesch ambtenaar of beambte.

3. Van elk beslag wordt een gedagteekend proces-verbaal opgemaakt, onderteekend door den persoon, die het beslag legt, door den bijstaanden ambtenaar of beambte, en door dengene die volgens artikel 1002 met de bewaring der in beslag genomen goederen wordt belast. Het zal den last vermelden, krachtens welken het beslag

Sluiten