Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gelegd. en eene nauwkeurige beschrijving behelzen van de in beslag genomen goederen. De inhoud van het proces-verbaal zal aan den persoon . tegen wien beslag gelegd is, zoo hij tegenwoordig is, worden medegedeeld. Wanneer hij ingevolge artikel 1002 met de bewaring der in beslag genomen goederen is belast, zoomede wanneer hij zulks verlangt, wordt hem een afschrift van het proces-verbaal verstrekt.

4. Een tweede afschrift zal worden gelaten aan den bewaarder, indien een ander dan de beslagene met de bewaring wordt belast.

5. De artikelen 448, 451 en 452 (f) zijn op dit beslag van toepassing.

(t) 448 Bijaldien de deuren gesloten zijn, of de opening daarvan geweigerd wordt, gelyk mede bijaldien geweigerd wordt eenige kamer of stuk huisraad te openen, mitsgaders wanneer by niet-tegenwoordigheid van den persoon tegen wien het beslag geschiedt, er niemand gevonden wordt om hem te vertegenwoordigen, zal de ambtenaar door wien de deurwaarder wordt bygestaan, bevoegd zyn om de deuren en het huisraad te doen openen.

Van hetgeen door, en in byzyn van dien ambtenaar, uit kracht van dit en de beide volgende artikelen, zal zyn verricht, zal melding gemaakt worden in het proces-verbaal van beslag.

449. Indien er by de inbeslagneming gereede penningen worden gevonden , zullen het getal en de muntsoort vermeld worden; de deurwaarder zal dezelve benevens al het geldswaarde hebbende papier overbrengen ter griffie van den raad van justitie, of wanneer het beslag is gelegd in eene andere residentie-afdeeling als die waarin de raad gevestigd is, onder bewaring van het plaatselijk bestuur, ten ware de executant en de geëxecuteerde, benevens de opposanten (indien er die zyn) omtrent eene andere plaats van bewaring mochten zyn overeengekomen.

450 Indien er bij de inbeslagneming andere papieren worden gevonden, zal de ambtenaar, die den deurwaarder vergezelt, dezelve moeten verzegelen.

451. Onverminderd de verbodsbepalingen en beperkende voorschriften, welke met opzicht tot het in beslag nemen van goederen by bijzondere wettelijke verordeningen, zyn of zullen worden vastgesteld, mog geen beslag op roerende goederen uit welken hoofde ook, gedaan worden:

iu. op zaken, welke de wettelijke bepalingen verklaren voor onroerend goed door bestemming;

2° op het noodige bed en beddegoed van de personen tegen welke het beslag gedaan wordt, en van hunne by hen inwonende kinderen, noch op de kleederen, waarmede de eerstgenoemde en hunne kinderen gekleed en gedekt zyn;

3ft. op de toerusting van personen in krijgsdienst, volgens hunne dienst en graad;

40. op de gereedschappen van ambachtslieden en werklieden tot hun persoonlijk bedryf behoorende;

Z. O. z.

Sluiten