Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren in beslag zijn genomen, kunnen in geen geval, zelfs niet uit hoofde van verschuldigde huur, eenige andere oppositie doen, dan tegen de afgifte der kooppenningen.

2. Die oppositie moet vóór den dag van verkoop schriftelijk of mondeling worden ingediend aan den residentierechter binnen wiens rechtsgebied het beslag is gelegd. De residentierechter zal de mondeling gedane oppositie in geschrift brengen of doen brengen.

3. De oppositie moet, behalve keuze van woonplaats binnen het rechtsgebied van den residentierechter, behelzen de gronden waarop zij berust, het beloop der som waarvoor zij wordt gedaan, of, indien dat beloop niet is uitgemaakt of verevend, het bedrag waarop het door den opposant wordt geschat. De schriftelijke oppositie kan worden gedaan door een bij bijzondere onderhandsche of voor een griffier van een residentiegerecht verleden, of een bij algemeene of bijzondere notarieele akte gemachtigd persoon.

4. Schriftelijke oppositiën, welke niet aan de bij het vorig lid gestelde eischen voldoen of waarbij -de volmacht niet is overgelegd, worden aan den opposant in persoon of aan den gemachtigde met mondelinge of schriftelijke opgave van redenen ter verbetering of aanvulling, dan wel ter bijvoeging van de volmacht teruggegeven of teruggezonden.

5. De mondelinge oppositie wordt eeist in geschrift gebracht, wanneer de opposant de gegevens heeft verstrekt om aan de in het derde lid gestelde eischen te voldoen.

6. Van de definitieve weigering om eene oppositie aan te nemen, wordt door den residentierechter eene gemotiveerde beschikking opgemaakt.

Sluiten