Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van zoodanige beschikking is hooger beroep toegelaten.

7. Oppositiën, welke op of na den dag van verkoop worden ingediend, zijn nietig en van onwaarde en worden bij de verdeeling niet in aanmerking genomen.

Artikel 1008.

1. Artikel 462 (§) is op het geval van oppositie in artikel 1007 bedoeld, van toepassing.

2. Indien de persoon met het leggen van beslag belast, bevindt, dat de goederen reeds zijn in beslag genomen, zal hij niet opnieuw beslag kunnen, leggen; doch hij is bevoegd om de in beslag genomen goederen met het proces-verbaal te vergelijken, hetwelk aan hem te dien einde door den bewaarder moet worden vertoond. Hij zal alsdan kunnen beslag leggen op de goederen, welke niet in het proces-verbaal zijn begrepen.

3. Indien het bevorens gelegd beslag was gelegd op de wijze, bedoeld in den tweeden titel van het tweede boek, zal hij wijders handelen, zooals in artikel 463, eerste lid, (f) is voorgeschreven, en wordt verder de procesorde -van dien titel gevolgd.

4. Indien het beslag was gelegd op last van den residentierechter, zal hij het proces-verbaal van vergelijking aan dezen ter hand stellen. Die terhandstelling, waarvan door den residentierech-

(§) 462. De opposant kan geene andere vervolging aanvangen dan tegen de party, welker goederen zyn in beslag genomen, ten einde vonnis tegen tiaar te verkrijgen; tegen den opposant zullen geene procedures worden gevoerd, behoudens het onderzoek der wettigheid van zyne oppositie ter gelegenheid van de verdeeling der penningen.

(f) 463. Indien een deurwaarder wil beslag leggen, en bevindt dat de goederen reeds bevorens zyn in beslag genomen, zal hy niet opnieuw beslag kunnen leggen; doch hy heeft het vermogen om de in beslag genomen goederen met het proces-verbaal te vergelijken, hetwelk aan hem te dien einde door den bewaarder moet worden vertoond.

Sluiten