Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter aanteekening wordt gehouden op het procesverbaal van het bevorens gelegd beslag, geldt als oppositie tegen de afgifte der kooppenningen.

5. Indien in het in het vorig lid bedoelde geval het bevorens gelegd beslag ten verzoeke van dengene, voor wiens rekening het gelegd is, wordt opgeheven, of hetzelve te zijnen aanzien, uit welken hoofde ook, buiten het geval van nietigheid in den vorm, wordt opgeheven, blijft het beslag stand houden ten aanzien van eiken opposant, die een executorialen titel heeft.

Artikel 1009.

1. De verkoop der in beslag genomen goederen geschiedt door den persoon bedoeld in artikel 1000, tweede lid, na tijdige bekendmaking volgens plaatselijk gebruik, door tusschenkomst van het vendukantoor op de gewone voorwaarden aan den meestbiedende.

2. De verkoop mag niet vóór den tienden dag na dien der inbeslagneming geschieden.

3. De veroordeelde is bevoegd om de orde aan te wijzen, naar welke de goederen zullen worden verkocht.

4. Zoodra de opbrengst der verkochte goederen zooveel bedraagt als de som, waarvoor de inbeslagneming en de oppositiën gedaan zijn, met de daarop en op den verkoop gevallen kosten, wordt de verkoop gestaakt en worden de niet verkochte goederen onmiddellijk aan den veroordeelde teruggegeven.

Artikel 1010.

1. Na verloop van den termijn voor het indienen van oppositiën gesteld, zal de residentierechter onverwijld aan het vendukautoor kennis

Sluiten