Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Ten dienenden dage worden de verschenen partijen in hare belangen gehoord en doet de residentierechter over het gerezen geschil uitspraak.

4. Van die uitspraak is hooger beroep op den raad van justitie toegelaten.

5. Het geding in hooger beroep wordt alleen gevoerd tusschen hen, die bij de wederspraak partijen zijn geweest.

Artikel 1017.

1. Indien binnen den termijn van tien dagen na de uitspraak geen beroep is ingesteld, zou, met inachtneming der uitspraak in het derde lid van artikel 1016 bedoeld, worden gehandeld als bij artikel 1015 is voorgeschreven.

2. Op gelijke wijze zal, met inachtneming van de uitspraak van den hoogeren rechter, worden gehandeld, indien het beroep is ingesteld en de bedoelde uitspraak bij het residentiegerecht zal zijn ingekomen.

Artikel 1018.

Artikel 492 (§) is op de verdeeling der kooppenningen van toepassing.

Artikel 1019.

1. Lijfsdwang heeft alleen plaats in de gevallen bij artikel 580 en 581 (f) aangeduid.

(S) 492. Na het sluiten van liet proces-verbaal van verdeeling, hebben de belanghebbenden onderling geen recht meer tot de interessen van hetgeen aan hen is aanbedeeld.

(f) 580. Lijfsdwang heeft alleen plaats in de gevallen, bij dit en het volgende artikel aangeduid:

io. wegens stellionaat;

'2o. in geval van herstelling in het bezit, na en ten gevolge van feitelijke ontzetting, voor de terusgave van

Sluiten