Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen personen welken den vollen ouderdom van vijf en zestig jaren hebben bereikt, heeft in burgerlijke zaken alleen lijfsdwang plaats in de gevallen, bij nommer 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 vermeld.

(f) 581. Lijfsdwang heeft mede plaats:

lo. togen alle kooplieden voor handels-schulden, zelfs voor de zoodanige, tot welke zij verbonden zijn jegens personen die geene kooplieden zijn.

De orderbriefjes, assignatien en andere handelspapieren , door eenen koopman onderteekend, worden geacht voor zijnen handel te zijn aangegaan, indien daarin geene andere oorzaak is uitgedrukt;

2o. tegen alle personen zonder onderscheid die eenen wisselbrief hebben geteekend als trekkers, acceptanten of endossanten, of denzelven door den borgtogt, aval genaamd, gewaarborgd hebben;

3o. tegen personen geene kooplieden zijnde, welke orderbriefjes, assignatien of andere handels-papieren hebben geteekend, of wel zoodanige wisselbrieven, welke, naar luid van artikel 101 dos Wetbooks van Koophandel, slecht voor gewone schuldbekentenissen worden gehouden; doch alleen indien de bovengenoemde personen zich verbonden hebben ter zake van koophandel ;

4o. tegen alle personen zonder onderscheid, voor de uitvoering van contracten aangaande ondernemingen van landbouw, en van contracten van zeehandel, of van zoodanige overeenkomsten welke daarmede bij de wettelijke bepalingen zijn gelijk gesteld.

Tegen gehuwde en ongehuwde vrouwen, geene openbare koopvrouwen zijnde, zijn de bepalingen van nommer 2, 3 en 4 van dit artikel niet toepasselijk.

(t) 582. In geen geval wordt lijfsdwang aan kinderen en verdere afstammelingen toegestaan, tegen hunne bloed- en aanverwanten in de opgaande linie.

(f) 583. Behalve in de gevallen bij artikel 580 en 581 vastgesteld, of die welke in het vervolg van tijd bij de wettelijke bepalingen mochten worden bepaald, kan geen lijfsdwang plaats hebben ; alle hiermede strijdige overeenkomsten zijn van rechtswege nietig, zelfs wanneer die buiten Nederlandsch-Indie zijn aangegaan.

(f) 584. Lijfsdwang mag nimmer worden ten uitvoer gelegd, dan uit krachte van een vonnis waarbij dezelve is uitgesproken. r/ _ „

Sluiten