Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeoefend door een rechtskundig voorzitter van een in de nabijheid gevestigden landraad, dan zal de schuldenaar kunnen worden gebracht voor den plaatselijken landraadvoorzitter, die alsdan handelt overeenkomstig de artikelen 1003 en 1005, en daarna de stukken ter verdere behandeling ten spoedigste doet toekomen aan den bevoegden residentierechter.

3. Indien de schuldenaar zich schriftelijk verzet , zal hij, in afwachting der beslissing van den rechter omtrent de stuiting of schorsing der tenuitvoerlegging, ter voorkoming van zijne ontvluchting kunnen worden bewaakt en indien behoorlijke bewaking onmogelijk is te achten met machtiging van het hoofd van het plaatselijk bestuur kunnen worden aangehouden.

4. De schuldenaar, die geen verzet doet of op wiens verzet de last tot stuiting of schorsing der tenuitvoerlegging niet is verkregen, zal dadelijk worden overgebracht in de naastbijzijnde tot gijzeling bestemde gevangenis.

Artikel 1026.

De persoon, die het bevel tot gijzeling ten uitvoer legt, vertoont dat bevel aan den cipier, door wien van elke ingijzelingstelling binnen vier en twintig uren wordt kennis gegeven aan den griffier van het residentiegerecht.

Artikel 1027.

1. De schuldenaar, die niet in verzet is gekomen op de wijze bij artikel 1025 omschreven is daardoor niet verstoken van het recht om, indien hij mocht beweren wederrechtelijk in gijzeling te zijn gesteld, de nietigverklaring zijner gijzeling bij den residentierechter te vragen.

Sluiten