Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Tot dat einde doet hij door tusschenkomst van den cipier een schriftelijk verzoek toekomen aan den residentierechter.

3. Indien hij niet kan schrijven, wordt hem gelegenheid gegeven om zijn verzoek mondeling voor te dragen aan den residentierechter, die het in geschrift brengt of doet brengen.

4. De residentierechter doet een afschrift van het schriftelijk verzoek. dan wel van het geschrift in het vorig lid bedoeld, ten spoedigste toekomen aan den schuldeischer, en dezen, zoomede den gegijzelde, oproepen tegen de eerstkomende terechtzitting, waarop, met inachtneming van artikel 931, de verschijning van partijen kan plaats hebben.

5. Ten dienenden dage wordt het geding op de gewone wijze gevoerd en daarin uitspraak gedaan.

6. Op gelijke wijze wordt gehandeld, indien de. schuldenaar vermeent eenige wettige reden van ontslag te kunnen aanvoeren. In al deze gevallen zijn de uitspraken van den residentierechter vatbaar voor hooier beroep. doch inmid- • dels bij voorraad uitvoerbaar.

Artikel 1028.

De aanbeveling in de gijzeling geschiedt door indiening aan den residentierechter van een daartoe strekkend schriftelijk of mondeling verzoek, ] met opgave van het bedrag waarvoor de aanbe- I veling geschiedt, en overlegging van het vonnis, i waaruit van het recht van den verzoeker om lijfsdwang tegen den schuldenaar uit te oefenen blijkt.

Artikel 1029.

1. De schuldenaar, wiens gijzeling nietig is verklaard, of die, bij gebreke van voorschot tot

Sluiten