Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het vonnis en van den rechter door wien het gewezen is;

3° de dag der ingijzelingstelling van den schuldenaar ;

4°. de verklaring bedoeld bij artikel 1022;

5®. de dag waarop de schuldenaar uit de gijzeling is ontslagen.

Artikel 1032.

1. De residentierechter doet zich'dit register eenmaal 's maands voorleggen en teekent het alsdan telkenmale voor „gezien", met vermelding der dagteekening.

2. Hij ziet voorts zorgvuldig toe, dat ieder gegijzelde, wiens tijd van gijzeling is verstreken, dadelijk worde ontslagen.

Artikel 1033.

Indien een vonnis tot ontruiming van onroerend goed moet worden ten uitvoer gelegd en de schuldenaar, na aanzegging, als in artikel 999 bedoeld, in gebreke is gebleven binnen den gestelden termijn aan het vonnis te voldoen, vaardigt de residentierechter een schriftelijken last uit op een tot het doen van exploiten bevoegden persoon, om, bijgestaan op de wijze als bij artikel 1000, tweede lid, is bepaald, desnoods met behulp van den sterken arm, het goed door den schuldenaar met de zijnen en het zijne te doen ontruimen en ledig maken.

Artikel 1034.

Indien bij vonnis de voorloopige tenuitvoerlegging met borgtocht is bevolen, wordt de last tot voorloopige tenuitvoerlegging niet verstrekt, dan nadat, ter beoordeeling van den residentie-

Sluiten