Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een gelegd beslag, wanneer dit berust op eene tot hunne bevoegdheid behoorende vordering en bij de voorschriften betreffende de rechtspleging voor den residentierechter is toegelaten, alsmede van de vordering tot opheffing van zoodanig beslag;

f. van de vordering tot v;mwaariie- of tot nietigverklaring van een aanbod van betaling of van eene gerechtelijke bewaargeving, wanneer de waarde der zaak of der geldsom, die aangeboden of in bewaring gesteld is, de som van vijfhonderd gulden niet te boven gaat;

g. van de vordering in reconventie, die, wat het onderwerp des geschils betreft, tot hunne bevoegdheid behoort, ook dan wanneer het beloop dier vordering, gevoegd bij dat van de vordering in conventie, die bevoegdheid te boven gaat;

h. van alle vorderingen, naar aanleiding van geschillen over of bij de tenuitvoerlegging van vonnissen, voor zooveel die tenuitvoerlegging krachtens de voorschriften betreffende de rechtspleging voor den residentierechter bij de residentiegerechten moet geschieden.

Artikel II6/1.

Van de vonnissen door de residentiegerechten in burgerlijke zaken gewezen is hooger beroep op den raad van justitie:

1°. in de zaken bedoeld in artikel 116/' sub a en b, indien de gedane vordering meer bedraagt dan vijf en zeventig gulden, en in die sub a, ook indien de gedane vordering minder bedraagt dan vijf en zeventig gulden, maar de rechtstitel betwist wordt, met het gevolg dat het geschil loopt over eene waarde van meer dan vijf en zeventig guiden;

Sluiten