Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. in de zaken bedoeld in artikel 116 f sub c, e, ƒ en h zonder onderscheid van het bedrag der vordering;

3°. in de zaken bedoeld in artikel 116f sub d 1, indien een schriftelijk bewijs in het geding is gebracht van bestaande, vernieuwde of verlengde huur, eene waaide van honderd twintiggulden per jaar te boven gaande;

4°. in de zaken bedoeld bij artikel 116/' sub d 2, indien de verschuldigde en niet betaalde huurpenningen meer bedragen dan honderd twintig gulden;

5°. in de zaken bedoeld bij artikel 116f sub (/, zoo in conventie als in reconventie, indien beide vorderingen gelijktijdig zijn uitgewezen en beide of één van beide verkeeren in een der gevallen, waarin volgens vorenstaande regelen hooger beroep is toegelaten, zullende bij afzonderlijke uitwijzing op ieder der beide vorderingen vorenstaande regelen afzonderlijk van toepassing zijn.

Artikel 116/.

1. De in eersten aanleg tevens in het hoogste ressort door de residentiegerechten gewezen vonnissen zijn aan generlei nadere voorziening onderworpen.

2. Van de vonnissen der raden van justitie, waarbij in hooger beroep van door residentiegerechten in eersten aanleg in burgerlijke zaken gewezen vonnissen is rechtgedaan. is cassatie in het belang der wet toegelaten.

Artikel 116&.

Voor de toepassing van artikel 6 van dit Reglement wordt het residentiegerecht als hooger in rang dan de inlansclie rechtbanken en gerechten aangemerkt.

Sluiten