Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TARIEF

Van justitiekosten en salarissen bij de Residentiegerechten en Landraden op Java en Madura.

[Stb. 1872 No. 61 juncto Stb. 1901 No. 274].

AFDEELING I.

Griffie-rechten.

1. Met uitzondering van het hieronder bij artikel 2 a en f vermelde, zijn in zaken van misdrijf en overtreding geene griffierechten verschuldigd.

2. Als griffierechten zijn verschuldigd:

a. schrijfloon;

voor het uitreiken van afschriften van vonnissen en andere processtukken, welke door de belanghebbenden worden verlangd;

voor elke bladzijde gewoon papier, houdende 20 regels, elke van twaalf lettergrepen, ƒ0.50;

b. recht van redactie:

voor elke beschikking op een rekest, ..ƒ1:—

voor elke acte, als bedoeld in artikel 1037 van het Reglement op de rechtsvordering, ƒ 1.50.

c. voor het houden eener aanteekening van appèl of cassatie in de daarvoor bestemde registers, ƒ0.50;

d. voor het geven van inzage aan belanghebbenden , van stukken, die zich ter griffie bevinden, voor elk uur, de gedeelten voor een vol uur gerekend ƒ o.50;

e. voor het nazoeken in het archief van stukken, waarvan geene afschriften worden aangevraagd, ƒ1.— voor het aangewezen jaar. (ƒ1.—)

Indien geen of meer dan één jaar is aangewezen, ƒ 1.— voor het eerste, en ƒ 0.50 voor ieder ander jaar, waarin de nazoeking heeft plaats gehad. . . (1®. j. ƒ l.—, a. j. ƒ 0.50)

Sluiten