Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het nazoeken van stukken, behoorende tot het archief van het loopende jaar, is niets verschuldigd.

f voor het opmaken der akte van berusting, bedoeld in art. 415 van het reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madura (Staatsblad 1848 n° 16), . . . ƒ 3. — ;

q. voor het tegenwoordig zijn bij de in-beslagname van roerende of onroerende goederen:

indien de in-beslag-name moet geschieden voor een bedrag van ƒ 500.— of minder, . ƒ 3.—;

indien ze geschieden moet voor een bedrag van meer dan ƒ 500.— tot f 1000.—, . . ƒ 4.—;

indien ze geschieden moet voor een bedrag boven de ƒ 1000.—, ... ... .ƒ5.—;

Indien de in-beslag-name moet plaats hebben op een afstand van één paal of verder van de griffie, is voor vervoermiddelen bovendien zeventig centen per paal, doch zulks alleen voor de heenreis, verschuldigd;

h. voor het in ontvangst nemen, bewaren en weder afgeven van ter griffie overgebrachte gelden of geldswaarde hebbend papier. van sommen beneden de ƒ 500.—, één ten honderd, van het meerdere tot f 1000.—, een half ten honderd en van het bedrag boven de ƒ 1000.—, een vierde ten honderd in het jaar. met dien verstande , dat, zoo de gelden of het papier slechts zes maanden of korter bewaard worden, de helft der belooning verschuldigd is.

Dit recht wordt voldaan door hem. aan wien de gelden worden uitbetaald

3. De Griffiers zijn verplicht bij het uitreiken van stukken, van welke rechten geheven worden,

Sluiten