Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van den daarmede belasten persoon, is voor vervoermiddelen mede verschuldigd zeventig centen per paal, doch zulks alleen voor de heenreis.

Voor het dagvaarden van partijen en getuigen in dezelfde zaak tegen denzelfden rechtsdag op onderscheidene in dezelfde richting gelegen plaatsen wordt alleen de afstand naar de verst gelegen plaats in aanmerking genomen.

9. De Deurwaarders zijn op straffe der in artikel 3 bedreigde boete verplicht aan den voet van alle door hen uitgereikte stukken de daarop vallende kosten bekend te stellen.

10. Bij weigering of verzuim van voldoening der aan de Deurwaarders verschuldigde gelden, of op verlangen van dengene, van wien ze worden gevorderd, geschiedt de begrooting en invordering van de rekening, zooals in artikel 5 met opzicht tot de den Griffiers verschuldigde gelden is bepaald.

Slotbepalingen.

11. De Griffiers en de Deurwaarders of als zoodanig fungeerende personen zijn bevoegd de vooruitbetaling van de door hen te doene uitschotten te vorderen.

12. Zij mogen, uit welken hoofde en onder welk voorwendsel ook, geene andere en hoogere rechten en belooningen vorderen of ontvangen of doen vorderen of ontvangen, dan die, welke hun bij dit tarief zijn toegestaan; bij overtreding zijn zij tot teruggave en vergoeding van kosten, schaden en interessen verplicht, onverminderd de vervolging tot straf, indien daartoe termen zijn.

13. De rechten en loonen in dit tarief geregeld, komen, voor zoover zij niet volgens de voorschriften van het reglement op de uitoefe-

Sluiten