Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provinciale Staten»

Steking. Herstemming.

Aantal ..... '

PROVINCIËN mannen van Aantal kiezers ^ÏTde uitgebrachte geldi^ternn^T Totaai Yan de uitgebrachte geldige stemmen

25 iaar of ouder vol^ens Totaal _ L verkregen der Daar- verkregen

de kiezerslijst der Daarvan inge- van . t .

KIESDISTRICTEN. °P van 1904. ingeleverde ongeldig. Aantal leverde ongel- NAAM stem-

1 Januari 1904. ; N A A. M. stem- stembil- dig. iN A

stembiljetten. men. jetten. men-

L 2. 3. 4 5. 1 6. 7. 8. 9. 10' " 1L

X»0IU)MIA1MYJ\

Stemming 14 Juni.

Herstemming 24 Juni.

1. Bergen op Zoom ... 35051 9000 ,

jjsselbergs Arnz., J. P.,

^enraadt, G. J.,

J^stboom, A. G. J.,

^hamps, G. P. de,

2. Breda 32 227 8 274 - - .

J'nck, j. H.,

J. A. J. W. van,

5°mbouts, W. G. H.,

krauwen, A.,

3. Eindhoven 30 986 9 075 t,

°0ex, i. F.,

W, Jhr. W. de la,

•"fistelaken, G. F. v. d.,

4. Grave 26 062 6 980 c

£rP, H. F. v.,

"engst, C. F. J. H.,

öteen, Dr. A. v. d.,

5. Helmond 31 994 7 321 — |,

genade, M. G. v.,

^'storius, J, A.,

M makers, K.,

*r!jbosch, P. A.,

6. 's Hertogenbosch . . . 33 302 6 961 .

6 bp.'Jer, G. L. de.

'jckevorsel, Mr. A. J. M. B. v.,

asse van IJsselt, Jhr. Mr. A.

wF" °' v>'

Westelaken, L. v. d,,

7-HeU9den 27 427 6928 3 789 92 Hker, P. H. de, 1 877 ^ ^ ^

^"ddelkoop, B. A., 2 257

^mermans Wz„ J. B, 1 820 - - Timmermans Wz., J. B., 2 27o

^hoeven, H. A. J., 1 335 — — Verhoeven, H. A. J., 1673

eegers, H. J. A., 864

8. Tilburg ..... 42458 9290 3 603 123 ^ ^ 3 669 41

ï^stens,' J. M. J., 2 487

lisdonk, J. C. M. v. d., 1 186 — — Lisdonk, J. C. M. y. d., 1 169

Sutsaers, W. P. A. 2 630

^ijenbroek, A. C. v., 1 608 — — Puijenbroek, A. C. v., 2 459

1 e*bunt, F., 1 153 |

Absolute getallen.