Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandacht getrokken heeft, maar hier niet nader wordt omschreven.

Bij „het breken des broods" wordt voorts gezegd dat het Avondmaal „een spiegel is welke ons den gekruisigden Christus vertegenwoordigt, zoodat niemand met vrucht het Avondmaal ontvangen kan dan die den gekruisigden Christus omhelst. Bij de woorden: „doet dat tot mijne gedachtenis," lezen we: „Daarom is het Avondmaal ook tot een middel ter gedachtenis ingesteld om onze zwakheid op te beuren; want als wij anders den dood van Christus genoeg in gedachtenis hielden, was dit hulpmiddel overbodig." Daarbij is Christus wel afwezig wat het Avondmaal (de teekenen) betreft, maar wat ons aangaat „zendt hij uit den hemel in ons over de kracht van zijn vleesch, welke [kracht] dientengevolge tegenwoordig is" ]).

Uit de verklaring van de woorden in vs. 25: „Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament" [Verbond], nemen we het volgende over: dat hier van een verbond gesproken wordt „draagt niet weinig bij om den aard der Sacramenten te verstaan; want als zij Verbonden zijn, bevatten zij dus beloften waardoor de gewetens tot vertrouwen op het heil worden gesterkt."

Vs. 26: „want zoo dikwijls gij dit brood zult eten, enz. wordt op deze wijze omschreven: dat de gedachtenis gevierd moet worden met dankzegging; „niet dat de geheele gedachtenis in de belijdenis gelegen is, want dit is het voornaamste dat de kracht van den dood van Christus aan onze gewetens bezegeld wordt; maar deze kennis moet ons

!) L. 1., p. 400 seq.

Sluiten