Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet door onze gemeenschapsoefening komt het heil tot stand; wat zullen die in zichzelven onmachtige vromen uitwerken door een weinig brood en wijn te proeven, maar omgekeerd, uit de verlossing (het lichaam) van Christus vloeit ons leven, vloeit ook de waarachtige, broederljjke liefde voort. Eenheid met Christus is de rechte band, ook de rechte broederband, want Christus leeft en werkt in de zijnen, heeft hen met zichzelven vereenigd en vereenigt hen onderling.

Omdat het gekruisigde of ware lichaam en bloed van Christus, dat, strikt genomen, alleen bij het Avondmaal past '), niet meer op aarde is, wordt herhaaldelijk gesproken van het lichaam in den hemel2), dat nu wel in anderen toestand verkeert dan weleer op aarde, maar zonderdat de continuïteit verbroken is. Nu heeft zeker de vermenging vau al deze uitdrukkingen verwarring veroorzaakt, en de oplossing vertraagd. We lezen van het lichaam der Yleeschwording, van liet ware lichaam, van het gekruisigde lichaam, van het hemelsche lichaam; of, naar de vrucht, van een heilig 3) en een gezegend 4) lichaam; bovendien worden de werkingen welke van Christus (het lichaam) of van den Geest uitgaan, door Calvijn alle uit het lichaam van Chris-

lichaams van Christus is „zich zinnebeeldig in betrekking tot het lichaam van Christus" stellen. Zie zijn: De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus; 2 dln., Utr. 1880, 81, iste dl., blz. 503, en 2de dl., blz. 351—4, 9, en de aangeh. woorden op blz. 363.

') De Nederl. Greloofsbel. en de Heid. Cat. zijn daarbij gebleven.

2) Of: „hemelsche spijze en drank." (Avondmaalsform.).

3) Heid. Cat., Zond. xxviii, Antw. 76.

4) In het Avondmaalsformulier.

Sluiten