Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam, — een plechtige, meer rustige, maar daarom niet minder hartelijke ontvangst te

's Gravenhage,

de Koninklijke residentie, de stad van chic en smaak.

't Was Vrijdagmorgen, 9 September, dat Koningin Wilhelmina, wederom vergezeld van Haar liefdevolle Moeder

verlichting b. v. van de oude gebouwen van het Binnenhof langs den Vijver, van den Vijverberg zelf en van den Ouden Scheveningschen Weg zijn voor hen , die ze hebben bewonderd , zeker onvergetelijk! Dat was een unicum op dit gebied, iets dat ook in het buitenland moeilijk zal zijn te overtreffen.

En ook de versiering van het Paleis, waarvoor het provincie-bestuur van Zuid-Holland had zorg gedragen!

M. neemt plaats in de Koninklijke sloep.aan den Mperd:jk, om naar de Vlootrevue op het Hollandsch Diep te gaan (15 Sept. 1898).

en van hetzelfde schitterend gevolg als bij Haar intocht te Amsterdam, aan het Staatsspoorstation arriveerde, om, na een enthousiaste begroeting der Hagenaars , opgedrongen in dichte drommen langs den geheelen, langen weg, Haar Paleis aan het Noordeinde te bereiken.

Ook de Residentie had haar beste beentje voorgezet om de stad zoo feestelijk mogelijk te doen zijn. Heel Den

Onze plaat geeft daarvan neg een uitstekend denkbeeld...

Het was een schcone tocht ook , de intocht te 's Gravenhage.

En ook hier: overal waar de Koningin zich vertoonde, een enthousiasme van ontzaglijke kracht.

Op weg naar den bizon de ren dai e n s t in de Groote Sint-Jacobskerk en op Haar terugkomst, —

De Legerrèvue op de Renkumer Heide (21 Sept. 189S). —- Het defileeren der Infanterie voor Hare Majesteit.

Haag was één groote, rijke versiering, smaakvol en elegant, zoo tls het een hofstad van haar reputatie betaamt. En van wat het boven Amsterdam vóór heeft: haar heerlijk-schoon Bosch , haar breede, ruime pleinen, haar vele paleizen en groote gebouwen, daarvan had het op zeer doeltreffende wijze partij getrokken. Dat bleek vooral 's avonds ook bij de illuminatie: wat Den Haag op dit gebied heeft laten zien, overtrof zelfs veel schoons van de Hoofdstad. De

op Haar tocht door de verlichte stad , des avonds , — het was een gejubel, een gejuich, een hoera! uit honderdduizenden monden. En iedereen die Haar had gezien , had het over de beminnelijkheid der jeugdige Vorstin. Ook hier was het een ware zegetocht. Zoo er nog één hart was te winnen,

dan is 't dien avond geschied!

Men moet nu niet meenen, dat 's Gravenhage onder zou doen voor Amsterdam!

Sluiten