Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter nadere kennismaking en tot hechter steun der banden, die Vorstin en Volk te zamen knoopen, mogen genieten.

En boven alle andere steden des lands, behalve Den Haag en Apeldoorn, welke beide plaatsen den tijd, dien H.H. M.M in Haar Land vertoeven, hebben te deelen — boven alle andere steden is uitverkoren : de Hoofd¬

stad des Rijks,

Amsterdam.

Men weet, dat de Koninginnen daar jaarlijks, in de maand April, ongeveer een week doorbrengen in Heur Paleis aan den Dam. En dan viert Amsterdam hoogtij !

Een aantal instellingen van philanthropie, musea en industriëele ondernemingen krijgen dan de eer van een Koninklijk bezoek en de toch al niet geringe levendigheid, die te Amsterdam gewoonlijk heerscht, groeit aan tot een zeker feestbetoon....

De straten zijn bevlagd, huis aan huis, — de menschen zijn met Oranje getooid, — op den Dam heerscht den ganschen dag een feestelijke drukte en de groote, drukke straten zijn meer bevolkt dan gewoonlijk. De eerewacht vóór het Paleis is den geheelen dag betrokken door infanterie, mariniers en schutterij

— en het at- en

aangeloop van officieren en ordonnansen, door de kleine deurtjes der koninklijke woning, duiden op iets buitengewoons Bovenop waait de Koninklijke standaard, —

een talrijke menschenmassa staat uur op uur te turen naar de vensters links van den hoofd-ingang, in de hoop dat de geliefde Koningin zich een oogenblik zal vertoonen, om dan

vroeger aan H. M. zijn voorgesteld of thans om de een of andere reden de eer zullen genieten aan de Koningin te worden gepresenteerd, om Hare Majesteit hulde te bieden. En het publiek geniet dan van het geglinster der uniformen en het geschitter der gala-gewaden. Op zoo'n dag dan staat het

paleisplein aan de achterzijde overvol

van rijtuigen, wier files zich uitstrekken tot ver over de Voorburgwal, aan beide zijden — een alleraardigst gezicht, vooral als er, tegen het einde der audiëntie, beweging in komt.

Ook het galadiner ten Paleize, waar steeds eenige honderden genoodig den aan mogen deelnemen, is een zeer schitterend feit in het jaarlijksch bezoek der Koningin aan Amsterdam. Vooral bij het eerste diner na. de inhuldiging — April 1899 — is er groote luister tentoongespreid.

Verder wordt er elk jaar gerekend op een gala-voorstelling in den Stadsschouwburg en een gala-concert in het Concertgebouw, — alle welke feesten bijdragen tot een zeer bizondere levendigheid , tot feestbetoon zeiden we , in het toch reeds zoo grootsteedsche Amsterdam.

De Koninginnen en de Burgemeester op het balkon van het Stadhuis te Rotterdam (9 Juni 1899)

Aan het eerste

bezoek aan Amsterdam, na Koningin WlLHELMINA's krcning, was voorafgegaan een vluchtig uitstapje naar

Haarlem,

waar de Koningin in het Teijler-museum de afgietsels was

De Koninginnen in de Diergaardelaan te Rotterdam, lerwijl twee jonge dames bouquetten aanbieden (9 Juni 1899).

met stormachtig gejuich te worden ontvangen.

Eén dag ook is er altijd groote audiëntie.

Dan komen alle waardigheidsbekleeders uit'den lande — behalve die uit de provincie Zuid-Holland, welke te 's-Gravenhage daartoe eene gelegenheid krijgen — voor zoover zij reeds

Bezoek aan het Israëlietische Weeshuis (9 Juni 1899).

gaan bezichtigen, welke de heer VON Saher gemaakt had van den beroemden Boeroeboedoer-tempel op Java, ten gebruike voor de Nederlandsch-Indische inzending op de Wereldtentoonstelling te Parijs.

Dat uitstapje — zoo zullen wij het maar noemen: het

Sluiten