Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen — de eene ter opening, de anderen ter sluiting — terwijl langzamerhand ook de verschillende onderdeden van den stoet, naar volgorde , hunne plaatsen begonnen in te nemen.

Die volgorde was aldus: de bereden politie — de hoofd-commissaris in een victoria — een peloton cavalerie — de burgemeester in zijn equipage — een kamerheer in een met twee paarden bespannen landauer — het eerste deel van de eerewacht. Daarachter de vaandeldrager en de vaandelwacht, voorafgaande het a la Daumont bespannen rijtuig der Koninginnen ,

— en vier leden der eerewacht achter de calèche. En onmiddellijk hierna de volgkoetsen van het gevolg , waarachter, ten besluite , het tweede deel van het huzaren-peloton.

Daar wijst de stationsklok het oogenblik dat «le Vorstinnen zullen aankomen — en onder hartelijk gejuich van aanwezige autoriteiten en hunne dames rijdt de Koninklijke trein onder de kap van het station.

Snel het portier geopend van Hr. Ms. salonrijtuig , — een kort woord van welkom van burgemeester 'S Jacob , die daarna de aanwezige autoriteiten voorstelt: de wethouders , de commandanten der mariniers , der schutterij , van het korps Koninklijke scherpschutters , der eerewacht en van Hr. Ms. Du fa , — bloemen worden aangeboden , en H.H. M.M. begeven zich door de versierde wachtkamer naar buiten — naar de rivierzijde van het station.

Hoe moet het H. M. hebben verrast — die eerste blik od het tooneel, dat

toonde!

Een groot schilderij vol kleur en leven , vo

rassende effecten.

Op den voorgrond de wachtende stoet en de eerewacht; daarachter, aan de kade , de met vlaggen gesierde en gepavoiseerde booten, — en op den achtergrond de prachtige, breede rivier, schitterend in zonnelicht , met alle kleuren van wuivende en waaiende vaantjes en vlaggen als een groote feestvlakte...

/.ooctra is de Koningin verschenen, of een luid hoera! gaat op. De eerewacht groet eerbiedig, de steken in de hand; de wachtende menigte , die het sein ontvangt, dat H. M. instapt, juicht reeds bij voorbaat.

En dan begint de intocht.

Eén lange zegeweg is het, een triomftocht, overal waar de Koninginnen zich vertoonen.

Aan de prachtige Oosterkade is een buitengewoon fraaie en rijke versiering aangebracht. De menschenmassa is er ontzettend.

Een vijftigtal vereenigingen en corporaties van allerlei aard , met hunne banieren, zijn opgesteld langs den weg van het station naar

het Stadhuis, en vormen

aldus een haag van mannen uit de nijverste kringen der stad.

Langs Koningsbrug, Geldersche kade, bij Plan C en op het Beursplein staat de schare van juichende en wuivende menschen opgepakt tot één levende massa. Trouwens, langs den geheelen weg beweegt zich een zee van menschen.

'Vóórdat de Koninginnen aan het Stadhuis komen, worden op velschillende plaatsen bouquetten aangeboden, zoodat het rijtuig, bij aankomst daar, één groote bloemtuil lijkt...

H.H MM de kcr.in«innen verlaten cte Ijzergieterij van de Mij ^Fttpnoord (Rotterdam, Sept. 1S99).

zich daar aan Haar oogen ver¬

van ver-

Het Stadhuis is prachtig en smaakvol versierd.

De Koninginnen, door den Burgemeester geleid, gaan de breede trappen op naar boven, naar de ontvangkamer, en vertoonen zich een oogenblik later op het balkon.

Nu is het volk niet meer te houden.

Rondom het pleintje, waar de stadhuiskolommen op rusten — de Kaasmarkt — in alle erop uitkomende stralen , staat het volgepropt van menschen. Zwart ziet het er, met lichte punten er boven uit — duizenden ! — van de verlangend

wachtenden...

Daar barst plotseling een salvo los van juichkreten , van Hoera's en Leve's, als we in deze stad nog nooit hadden gehoord! Een zeer indrukwekkend oogenblik !

De Koninginnen buigen naar alle zijden en danken vriendelijk voor deze spontane huldebetooging; Zij begeven Zic h daarna naar binnen en drukken Haar dankbaarheid uit tegenover den Burgemeester over deze hartelijkheid van Haar Rotterdam.

De gemeenteraad was in pleno aanwezig om H.H. M.M. te ontvangen. Na voorstelling had een korte audiëntie plaats voor autoriteiten — en daarna de tocht door de stad.

Een groote rijtoer stond op het program , o. a. naar de wijk Oud-Kralingen en naar het Noorden der stad. En onderweg zouden verschillende _ philanthropische inrichtingen worden bezocht.

Eerst het Lidmatenhuis van de Ned. Herv. oemeente. waar de ver¬

pleegden stonden opgesteld. Dan even halt voor het gebouw van de Chr. jongelingsvereeniging „Obaclja", waar het fanfarecorps op een tribune psalm 121 speelde.

En nu ging het naar Oud-Kralingen.

Vóór de Kath. Kerk aan de Hoflaan stond een groote kinderschare om H.H. M.M. te begroeten en bloemen aan te bieden, aan den Oudendijk een prachtige tantazie van den beeldhouwer MlEDKMA.

Langs een omweg — overal duizenden juichende menschen — naar de Havelooze School aan het Vredenoord-

plein, waar H.H. M.M. afstapten om de inrichting te bezichtigen en de kinderen een zang aanhieven ter eere van de Koninginnen.

Vervolgens, langs Crooswijkschen "Singel , een zeer pittoreske binnengracht , naar den tuin Hoïlandia, waar verschillende vereenigingen Hare Majesteiten 'hulde brachten , terwijl H.H. M.M. er even ophielden om die hulde in ontvangst te nemen.

Dan naar het Noordplein , dat als in een reusachtige feesthal was herschapen , waar de vereeniging Het Noorden der Koningin een zeer origineele hulde bracht.

Er was nl. een tooneel in de open lucht opgesteld ,

waarop een fraaie groep: de Vrede, de Gerechtigheid, de Liefde en de Rede voorstellende, gevangen gehouden door Oorlog, Willekeur, Haat en Gierigheid. Een gordijn schooi dicht en opende zich weer — en nu zag men hoe de onderdrukte Vrede door de godin des Vredes wordt bevrijd. Toepasselijke woorden werden daarbij uitgesproken door eene dame, gekleed als de Faam, die een vredepalm overreikte aan H. M. de Koningin.

Hoe bleek dit een aardige toespeling op de Vorstin ,

De Koninginnen aan boord van de Cohimbus, aanvaarden den tocht op de Maas (Sept. 1S99;

Sluiten