Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als hij gedurende al den tijd van Harer Majeste'ts verblijf er was geweest. Voor Haarlem zal Hr. Ms. bezoek ten allen tijde onvergetelijk blijven !

De maand Augustus zou een aardige afwisseling brengen in de rij van uitstapjes en bezoeken die H. M. de Koningin sedert Hare regeering aan verschillende steden van ons land had gebracht.

Dat toch bleek al heel spoedig.

Een commissie, aan welker hoofd stonden de burgemeesters van Edam en Wieringen , had zich gevormd om aan H. M. de Koningin aan te bieden een

Revue over de Visschersvloot,

een parade van alle botters en visschersschuiten , die behoorden tot het gebied der Zuiderzee.

Den 3n Augustus zou dat zeldzame waterfeest plaats hebben, en inderdaad is het dien dag een ongeëvenaard schouwspel geweest op het wijde watervlak der Zuiderzee. Een heerlijk windje, niet te sterk — prachtig zonlicht en een gematigde temperatuur, alles dus , wat men voor zóó'n dag kan wenschen !

Meer dan zestienhonderd visschersvaartuigen lagen in

't Zag er hier alles uit zooals op 'n gewonen dag.

Op uitdrukkelijk verlangen van H. M. was er géén versiering aangebracht en zoo zou dus de Koningin het dagelijksch gedoe zien yan een der nijverste klassen van Hare onderdanen...

Men had ze ook moeten zien — de visscher te midden van zijn familie, rustig wachtend het oogenblik, waarop zijn geliefde Gebiedster hem en zijn schuit met een bezoek zou vereeren!... Hij zat er wel een beetje verlegen meê, met dat Hooge Bezoek; doch de handen in de zakken, vrouw en kinderen in zijn onmiddellijke nabijheid, wachtte hij op de dingen die komen zouden...

De Koningin wenschte alles te weten wat het leven der visschers betrof, van de gevaren , waaraan zij bij hun bedrijf blootstaan, van de opbrengst die deze industrie haar beoefenaars oplevert. En burgemeester CALKOEN verschafte alle gewenschte inlichtingen.

Daarna keerden de Vorstinnen naar de Buyskes terug en begon de eigenlijke revue: de tocht langs de schuitenrijen. En toen deze was geëindigd , ging de Koninginneboot voor anker en voeren de pleizierbooten , die bij honderdtallen aanwezig waren om van dit prettige en zeldzame waterfeest getuigen te zijn , voorbij H.H. M.M. als een défilé.

Van alle zijden ruischten de tonen van het Wilhelmus

Het Huis ten Bosch, waar de vergadering/en der Vredesconferentie zijn gehouden.

rijen geschaard, de een achter den ander, opgetuigd als gingen zij ter vischvangst, de Nederlandsche vlag in top. Lange rijen vormden zij , van botters , met de koppen naar voren — een mastenbosch gelijk, zóó leek het in de verte...

H.H. M.M. de Koninginnen aan boord van Hr. Ms. Buyskes, waar burgemeester CALKOEN, van Edam, en burgemeester KOLEF, van Wieringen , de honneurs waarnemen , — daarachter: de persboot Baron Van Dedem, en dan Hr. Ms Ever, met de ministers van Marine en van Koloniën aan boord, varen langs de visschersschuiten. Volendammers zijn het, en Urkers , Enkhuizers , Markers , Wieringers, Bunschoters, botters uit Hoorn, Huizen enz. — héél de Zuiderzeevloot vertegenwoordigd.

Vijf botters zijn er, vertegenwoordigers van de verschillende takken van visscherij, waar Koningin Wilhelmina aan boord zal gaan, die in de eerste rij liggen, een oranjevlag in top, ter onderscheiding. Hier zal de Koningin worden ingelicht omtrent het visschersleven aan boord. De prachtige staatsiesloep, dezelfde die de Koninginnen indertijd bij de vlootrevue van Sept. 1898 van den Moerdijk naar Hr. Ms. Zeehond bracht, had de Vorstinnen van Muiden naar de Buyskes gebracht; thans zou een gewone admiraalssloep de Koningin naar de wachtende botters varen.

en het Wien Neêrlandsch Bloed, van alle booten golfden de juichkreten, de hoera's en hoezee's voor de beminde Vorstin.

't Was als een chaos van stemmen en klanken — maar een chaos, die opging tot één groote jubelroep van Leve de Koningin ! — Leve Koningin Emma ! 't Was een ware en reine uitbarsting van zuiver volks-enthousiasme.

Een kanonschot van een der vele politiebooten, die ter handhaving van de orde als zeemeeuwen rondvlogen, maakte een einde aan deze hartelijke volksjuiching. fn een ommezien waren de zeilen geheschen van de 1600 vaartuigen, de boeg werd gekeerd en huis-toe ging het in volle vaart. Dat was een éénig kijkje over de zee — een zeldzaam levendig tafereel , als we nooit te voren zagen. Ook de Koninginnen zagen het met blijkbaar welgevallen aan.

Tegen vijf uur keerden de Koninginnen landwaarts. Over Muiden , waar de haven weer vol lag van schepen en waar H.H. M.M. eerst nog het oude Muiderslot bezichtigden, en na nog een wandelrit door Weesp, keerden de Vorstinnen per extra-trein naar Hare residentie terug.

„Mijne Heeren", had Koningin WILHELMINA gezegd bij het afscheidnemen van de heeren CALKOEN en KOLFF — „Ik heb al veel in Mijn leven gezien ; maar zóó iets grootsch

Sluiten