Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitenhaven zou worden aangelegd, toegang gevende tot de zooeven genoemde visschershaven , een zeer belangrijk feit voor den bloei van het nijvere Scheveningen , dat de aanneming dier wet dan ook feestelijk heeft gevierd.

Ook de Amsterdamsche kooplieden hadden wenschen. Zij wilden eene verbetering van het Noordzeekanaal.

En bij de wet van 24 Juli 1899 Stbl. 195, werd aan die verlangens voldaan. Het is thans mogelijk, dat zoodra de groote werken, daartoe vereischt, zullen zijn uitgevoerd, de handel van Amsterdam aanmerkelijk kan toenemen , doordien alsdan de grootste schepen rechtstreeks zullen kunnen doorvaren naar Neêrland's hoofdstad.

Bij de wet van 9 April 1900 Stbl. 54, vervolgens, werd goedgekeurd het op 29 Juli 1899 te 's Gravenhage gesloten Verdrag voor de vreedzame beslechting van Internationale geschillen.

Het komt ons overbodig voor hierover uit te wijden , vooral daar in den laatsten tijd zooveel over deze overeenkomst is geschreven.

Wel daarentegen vragen we bizondere aandacht voor wat bij de wet van

PC ÏW.

BUITEN « E W ONE

1900.

NEDERLANDSCHE

Woensdag 1? 0 cto be r l 9 0 0,

PROCLAMATIE van den 16den Ootober 1900, betreffende de verloving van Hare Majesteit de Koningin.

Wu, WILHELMINA. bij de oratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Okanje-Nassau , enz., enz., enz.

AAN MIJN VOLK!

Het is Mij eene, behoefte , aan het Nederlandsche Volk., van welks levendige belangstelling in het geluk van Mij en Mijn Huis Ik zoo diep ben overtuigd, persoonlijk- medcdeeliitg te doen van Mijne verloving met Zijne Hoogheid, Hertog HENDRIK VAN MECKLEMBURG-8CHWERIN.

Moge deze gebeurtenis, onder Gods zegen, bevorderlijk zijn aan het welzijn van Ons Land en van zijne Bezittingen en Koloniën in Oost en West.

Lasten en bevelen , dat deze Proclamatie in de Staatscourant en het, Staatsblad opgenomen en ter plaatse , waar zulks gebruikelijk is , aangeplakt zal worden.

Gedaan op bet Loo, heden den lCden October 1900.

WILHELMINA.

Da, Minister van IJuüenlandscke Zulten,

W. H. db Beaufort De Minister van Justitie, Oost van her Luiden.

De Minister van Binnenlandsche Zaten,

H. Goeman Borgesius. De Minister van Marine,

RöELL.

De Minister van Financiën,

PrERSON

De Minister van Oorlog, Eland

De Minister aan Waterstaat, Handel en Nijverheid, C. Lelt De Minister van Koloniën, Cremek.

TE 'S GRAVENHAGE, TER ALGEMEENE L A N.D Sï> RU K.K E R IJ.

9 Juli 1900 Stbl. 112 tot stand kwam, omdat zij voor ons volksbestaan van zoo groot belang is. Het werd n.1. wenschelijk geoordeeld, om nieuwe bepalingen in het leven te roepen tot voorkoming van bedrog in den bot erhandel.

Onder meer werd vastgesteld: wat onder boter en wat onder margarine wordt verstaan ; de wijze waarop het laatstgenoemde artikel in den handel moet worden gebracht , en het toezicht dat op den boterhandel in het vervolg zal worden uitgeoefend.

Reeds lang werd het noodig geacht om bepalingen vast te stellen , waarbij het verplichtend werd, dat kinderen geregeld'lager onderwijs genieten. Veel is over deze bepalingen gesproken en geschreven. En al werd in den beginne door velen verwacht, dat het aangeboden ontwerp door de beide Kamers niet zou worden aangenomen, zoo is dit toch na eenige wijzigingen tot wet verheven.

In deze Wet, houdende bepalingen tot regeling van den Leerplicht is bepaald, dat in 't algemeen kinderen vanaf hun zevende tot hun dertiende jaar, verplicht zijn de lagere school te bezoeken.

Met ingang van 1 Januari 1901 is deze wet in werking ge-

Koning Willem 1 der Nederlanden (l772-'843)

Koning Willem II d. Ned. Prins Frederik d. Ned Prinses Marianne d. Ned. " I (1810-1883). gehuwd mei Prins

] Albretht v. Pruisen, Groothertog Paul Friedrich v. Mecklenburg—Schwerin

(1809-1872). (1800-1843).

Marie, prinses

c . ■ v v- Wicd. S*- 1841.

Prinses Sophie, Koning * . . 1

gehuwd met Willem lil I Groothertog Fncdnch Franz II (t 1883).

Groothertog van Albrecht. prins Alexandrlne, Wilhelm, hertog, v. ie huwelijk, met 3e huwelijk, met

Saksen Wcimar. v. Pruisen, Regent prinses v. Pruisen, Mecklenburg Augustina v. Reuss. Marie v. Schwarzburg.

v. Brunswijk, geb. 1842. (1827—18707. |

geb' '83Z- gehuwd me, Hertogin Elisabeth.

Hertogin Charlotte, Hcr'°E AdoIf Friedrich. KONINGIN -WILHELMIHA, Seb- lS6*' P*uwd met

b ,88o . prins Heinrich XV[II HERTOG HEINRICH,

v. Reuss geb. 1876.

n r

Elisabeth van Saksen Weimar, gehuwd met Hertog Johann Albrecht, Groothertog Friedrich Franz III

geb. 1854. ., geb. 1857. et 1S97).

•V* : ■ I

Groothertog Friedrich Franz IV, geb. 1882, regeerend vorst v. Mecklenburg- Schwerin.

Ter verduidelijking- der familie-betrekking-en tusschen het Nederlandsche Vorstenhuis en dat van Mecklenburg-—Schwerin. (Met vette letter zijn gedrukt de namen der nog" levende personen).

Sluiten