Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verloving.

Den ge" October van het vorige jaar kon men een Moeder dien eenvoudig berichtje in de dagbladen lezen , dat luidde: „Hare Groothertog Maiesteiten de Koningin en de Koningin-

Moeder zijn Maandagavond in welstand te König aange komen".

Zij waren 's morgens van Heur Paleis Het Loo vertrokken en hadden de reis gemaakt over Keulen , vanwaar 's middags geseind werd, dat H.H. M.M. „naar Zuid-Duitschland" waren vertrokken... en twee dagen later vernam men, dat H.H. M.M. aan het station te König waren afgehaald door den Erfgraaf en de Erfgravin van erbachSchöNBERG , dezelfden die in Mei 1900 te Arolsen hun huwelijksfeest vierden. Van het station reden de Vorstinnen door de met vlaggen versierde en geïllumineerde straten direct naar het Slot van den Graaf van Erbach , in welks nabijheid de woning van den Erfgraaf is gelegen.

De reis had dus geheel het aanzien van een familiebezoek , dat de Koninginnen aan de Erfgravin VAN erbach, eene geboren Prinses El.lSABETH VAN Waldeck-Pyrmont , en hare familie wenschten te brengen , — vooral daar H.H. M.M. streng incognito reisden en er van de reis zelve zoo goed als niets bekend werd. Slechts kleine berichtjes, zoo van een enkel regeltje, bereikten ons, en dan nog wel zeer schaarsch. En weinig aandacht werd eraan gewijd : alleen de gewone belangstelling die Harer Majesteits getrouwe onderdanen steeds en voortdurend voor Haar hebben.

Den i3en October werd het bekend, dat H. M. den daaropvolgenden Maandag, den 15e" dus, tegen zeven uur

Friedrich Franz II, Groothertog-van Meckl 28 Februari '13—15 Ap"1 's3(Vader van Hertog Hendrik).

ochtend het bezoek beantwoordden , dat de en de Groothertogin van Hessen Haar Zondag te König hadden gebracht. Van Darmstadt waren de Koninginnen , om over

elven , naar het Loo vertrokken , op de terugreis...

Nog had niemand eenig vermoeden, wat de reis naar König had beteekend. De bezoeken bij de GroothertoginWed. van Mecklenburg-Schwerin en de tegenbezoeken van Hare Hoogheid met Haren zoon, Hertog Hendrik, bij onze Koninginnen , in het hotel , Zum Weissen Hirsch", in den zomer, waren den menschen — ook den meest fijnneuzigen journalist, blijkbaar — door het hoofd gegaan en aan een aanstaande verloving van onze Koningin scheen niemand te denken...

Hoe dikwijls niet hadden onkiesche, buitenlandsche dagbladen H. M. reeds uitgehuwelijkt!...

Den i6en October, 's morgens , verschijnt een bericht: „Hertog HEINRICH van Mecklenburg-Schwerin wordt hedenavond op het Loo verwacht" — en nog weet niemand watditbezoek beteekent...

Niemand ? — vragen wij ?

Ja , toch wel iemand !

De voorzitter van den Ministerraad was Maandag, tegen de aankomst van H. M. de Koningin, naar het Loo ontboden en had daar mededeeling ontvangen van het voornemen van Hr. Ms. verloving, met opdracht door middel van de Staatscourant den Volke mededeeling te doen van eene Koninklijke proclamatie , zoodra daartoe het oogenblik gekomen zou zijn. En den volgenden dag stelde de ministerpremier zijne ambtgenooten, in eene buitengewone vergadering van den

.-Schwe

Marie, Groothertogin-Weduwe van Mecklenburg-Schwerin, geb. prinses van Schwarzburg-Rudolstadt. Geboren 29 Januari 1850. (Moeder van Hertog Hendrik).

's avonds , uit Duitschland werd terugverwacht op het Loo , en den dag van aankomst meldde een Reuter-telegram uit Darmstadt, dat Knoingin WlLHEEMiNA en de Koningin-

Adolf Friedrich , Hertog van Mecklenburg-Schwerin. Geboren 10 October 1873. {Broeder van Hertog Hendrik).

ministerraad, gehouden vóór den aanvang der Kamerzitting ; met het gewichtige nieuws in kennis. Maar „het publiek" had er toen zeer zeker nog niets van begrepen.

Sluiten