Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stantinopel, waarbij hij vooral in Indië aan zijn voorliefde voor de jacht den vrijen teugel kon laten. In de jaren 1895 en '96 bezocht hij de krijgsschool voor officieren te Metz , om daarna in dienst te treden bij de jagers van de lijfwacht te Potsdam , waar hij

ook met den overleden Kroonprins Alfred van Koburg nader keninsmaakte.

Op het eind van 1899 nam hij een jaar verlof en werd hij door Johann ALBRECHT, hertog-regent van Mecklenburg, naar Schwerin ontboden , om daar door praktisch werken aan het ministerie van financiën met de administratie van de groote Mecklenburgsche vorstelijke domeinen bekend te worden. Daarbij trok hem vooral de houtvesterij aan. Hij woonde sindsdien te Schwerin , in een allerliefst tuinpaleisje , midden

Greenhouse draagt

zijn grootmoeder

groote belangstelling- voor alles wat wetenswaardig is, een groote goedhartigheid en een diep gevoel van erkentelijkheid jegens hen, wien het vergund is geweest, zijn lichamelijke en geestelijke vorming te leiden.

Daar hij opgeruimd van geest is, zonder den noodigen ernst te missen, jeugdig is in zijn doen en toch door zijn verre reizen ondervinding heeft opgedaan

en zijn blik verruimd, is Hertog Hendrik een

zeer gelukkige keuze, zoowel met het oog op het familie-leven aan het Haagsche Hof als voor Nederland."

De Hertog spreekt, gelijk alle prinsen van Mecklenburg, voortreffelijk Platduitsch , wat hem het spoedig leeren van het Nederlandsch zeer zeker gemakkelijk zal maken. In het ouderlijk huis te Schwerin waren , vóórdat Hij naar het gymnasium te Dresden ging , de proponenten WlL-

HELMI, KLIEFOTH

en sander , thans allen predikant, achtereenvolgens belast met zijne opleiding.

Van dat „ou-

Het Kerkje te Lensahn, belast waar H.H. M.M. de Koninginnen en Hertog Hendrik de godsdienstoefening bijwoonden. In het opleidin! midden ongeveer ziet men den ingang en het trapje, dat men opging. "

en in het groen, dat dan ook den naam derlijk huis" willen wij hier nog het een en ander t en dat het geliefkoosd verblijf was van en wel voornamelijk betreffende s Hertogs naast Prinses Alexandrine hetwelk wij dan samenvatten onder het opschrift:

groen dat dan ook den naam derlijk huis" willen wij hier nog het een en ander vertellen,

en wel voornamelijk betreffende 's Hertogs naaste familie,

Groep van de Vorstelijke Personen, tijdens Hr. Ms. bezoek te Lensahn vereenigd (Begin November .900). ,,,,,, , , . ■ , ■■,,?„ nrhtertte rii Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik, die naast zijn Gastheer den Groot-hertog van

Een professor , oud-leermeester van den Hertog , schreef Familiebetrekkingen.

vóór korten tijd o. a.: Hertog Hendrik's vader, Groothertog Friedrich

„Aan een zeer helder verstand [paart Hertog Hendrik een zeldzame pRANZ II, geb. den 28*ten Febr, 1823 , stierf den I ^en April vastheid van karakter en wil, een zeer buitengewone mate van plichtbesef, j- rsf-u , & Of

Sluiten