Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel vis met een Wadnet, als Schollen, Bodt, Scharren, Ael ende liet hem somtijts de Cabelyaeu daer mede sien, mitsgaders die menichte van cleyne sandtspieringhen ende Robben, wekkers vertoningen binnen corten tijdt groote stormwinden ende tempeesten beduyden. Daer quarn oock omtrent Allerheylighen aendryven sekeren Zeecalf, dan doodt. In somma 't was een vreemde sake midden in het water, ende aan de mondt van den Noordtzee in eenzaemheyt te leven. Ende alsoo de Gedeputeerde Staten van Vrieslandt haer argerden, en verstonden dat de Scheepvaort daer door onveylich ende ghevaerlijck soude worden, ende dat de Schippers bij nevelachtighe lucht ende onweder 't selve huysken voor een Baken souden mogen aenschouwen, hadden zij hem bij missive belast, 't huysken af te breken in dato den 13den August. Dan sulcx is door instructie ende doordien dat de Persoon mitsgaders de sake bij velen gerecommandeert wierde, achtergebleven, en heeft hij, Jan Cornelis sijnen aftocht met den selven Schipper, vergheselschapt synde met meer Schepen, genomen van het voorsz. Sandt, ende is den 13den Junij in Vrieslandt ghecomen, als hy daer aent Bos ghewoont hadde een Jaer encle twee daghen."1)

Hiermede laten wij de vroegere gesteldheid van Schellingerland rusten, 0111 te zien welke gebeurtenissen zijn voorgevallen tusschen Flie en Borne vóór de scheiding van Friesland.

*) Chronique van Vriesland bl. 879.

Sluiten