Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid aencleefde." De molen alleen wilde hij hem tegen den kostenden prijs betalen.

Daar beiden het met elkander niet eens konden worden, verwezen ze de zaak naar een scheidgericht van acht «goede mannen, over beide syden vier gecoren," met bepaling, dat wie de uitspraak van deze scheidslieden gou schenden, 500 gulden zou verbeuren.

De beslissing,' door het achttal genomen, luidde als volgt: aan Heer Cornelis van Bergen en zijne erfgenamen komt de Heerlijkheid toe met alles wat er toe behoort.') Voorloopig zal Jarich de molen van Formerum en de renten van Gryn mogen gebruiken, maar als bij nader onderzoek blijkt, dat hem dit niet toekomt, zal hij daarover in rechten worden betrokken. Heer Cornelis zal jaarlijks aan Jarich een lijfrente uitkeeren van dertig gulden voor zijn dienst en arbeid, en als hij komt te overlijden, aan zijn weduwe 15 gulden, zoo lang ze leeft. Verder zal zijn huis worden onderhouden en hem 20 paar konijnen worden geschonken. Als een herinnering aan zijne vervlogene grootheid zal Jarich nog een paar oude zwanen met hare jongen mogen houden. »Lndc voorts zal hij wesen ende blijven nu voortaen een getrouw ondersaet op der Schelling ende doen in alle dingen als die ondersaten van der Schelling."

Het eens zoo fiere geslacht der Popma's is in dezen schout diep vernederd. Als een oude huisknecht werd hij buiten dienst gesteld met een pover pensioen van 30 gulden. Hij moest zelfs zijne oude papieren, die op de Heerlijkheid betrekking hadden, overgeven »ende bekennen die als nu van geene waerde te syn." En deze

') Daaronder heeft men te verstaan hetgeen Heer Cornelis reeds heeft opgesomd.

Sluiten