Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun stins en ontvingen hem met de grootste hartelijkheid. Doch het net was reeds voor den argeloozen man gespannen. Er moest namelijk nog een akte van akkoord worden geteekend inzake een oud geschil, dat nu onlangs tot oplossing was gekomen. Na voorlezing en goedkeuring werd 't ter zij de gelegd; het teekenen en zegelen kon wel na afloop van den maaltijd geschieden. Doch toen 't zoo ver was legden ze Heer Tjebbe een gansch ander stuk voor, waarbij Mariëndal onvoorwaardelijk afstand deed van vele bezittingen ten behoeve van de Roordama's, en waaronder de abt zonder eenig kwaad te vermoeden zijn naam zette. Ook dat heeft het klooster menig stak land gekost. Voor den kloostervoogd was dit schelmstuk een nagel aan zijn doodkist. Na ten Dale slechts drie jaren te hebben geregeerd stierf hij in het jaar 1450.

Hiermeê hebben wij hetgeen op de onderlinge verhouding van Schellingerland en Mariëndal betrekking heeft medegedeeld.

De Kerkhervorming heeft dien band verbroken. Men wil, dat er nog twee kolken zijn, uit den tijd toen die band nog bestond. De eene kolk ligt aan den voet van den zeedijk, bij het gehucht Koehool, waar eens Sybe van Lidlum zijn kloosterke bouwde. Zij zou het overblijfsel zijn van de zeesluis, waardoor Lidlum een vaart had naar Schellingerland.

De andere kolk lag tot voor korte jaren in de oostkrite des eilands aan het wagenpad tusschen Ooster-End en Hoorn en droeg den naam: Ochsedobbe. 't Heette, dat eeuwen geleden de Friesen daar hunne trekossen drenkten, als zij jaarlijks ter bedevaart kwamen gereden

Sluiten