Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

DE WIJKPLAATS DER GEUZEN.

Nog eenmaal was Schellingerland bestemd om van invloed te zijn op den gang onzer landshistorie.

't Heeft vóóraan gestaan in de rij onzer Waddeneilanden, waarop 't oog van ons volk was gericht, toen het gedrukt werd door Alva's wreede hand.

De overmoed van den Spaanschen hertog had zijn toppunt bereikt. Eiken dag deed een korps beulen zijn gruwzaam werk bij wurgpaal en schavot, om onze vrije burgernatie te doen buigen. En te midden van deze wreedheden, vierde de onderdrukker als een tweede Nero zijn triomf en richtte zich zelf een standbeeld op.

Maar hij had te vroeg gejuicht, want zonder dat hij er iets van vermoedde, werd terzelfder oogenblik zijn val voorbereid. Uit het hooge Noorden des lands, van de stille, afgelegene eilanden der "Waddenzee, zou de macht komen opdagen, die in Gods hand het middel werd, om het Spaansche geweld te vernietigen en de vrijheid des volks te vestigen.

In het najaar van 1569 liet een kleine vloot van vliebooten en hulken het anker vallen op Maklijk-Oud, de destijds vermaarde en veilige reede aan de westzijde van der Schelling. Niet om des broods wille — want men telde onder hen mannen van hoogen adel en grooten

Sluiten