Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGELING betreffende de Koloniale Reserve, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 September 1909 11? 84.

No. 84. Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz..

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Ko-

6 57 C

loniën en van Oorlog van - „ September 1909, li9 ^ Afd.

Hebben goedgevonden en verstaan, met intrekking voor zooveel noodig van de thans ten aanzien van de koloniale werving hier te lande en voor de Koloniale Reserve geldende voorschriften:

A. te bepalen dat de koloniale werving, behoudens de medewerking van het Departement van Oorlog meer bepaaldelijk voor zooveel betreft den overgang en de detacheering van mindere militairen (vrijwilligers, militie- en landweerplichtigen) van het Leger hier te lande, zal worden bestuurd door het Departement van Koloniën;

B. vast te stellen de bij dit besluit gevoegde Regeling betreffende de Koloniale Reserve;

C. te bepalen als volgt:

1°. de regeling sub B treedt, voor zoover de reorganisatie van de Koloniale Reserve betreft, geleidelijk in werking overeenkomstig te dier zake door Onzen Minister van Koloniën te nemen beschikkingen en met dien verstande, dat het door die reorganisatie overcompleet gerakend personeel geleidelijk zal worden ingesmolten, al-naarmate daartoe door vacatures in de thans door dit personeel vervulde betrekkingen gelegenheid ontstaat;

2°. zoolang de tegenwoordige Reconvalescenten-afdeeling nog te Zutphen gevestigd is, blijven de vergoedingen voor bureelbenoodigdheden toegekend op denzelfden voet, als tot dusver het geval was; 3°. behoudens het bepaalde in de 2de alinea .van dit artikel, zullen de militairen, die op den voet van de in artikel 1 bedoelde Regeling, minder inkomsten (soldij — de vergoeding van een ration levensmiddelen hieronder begrepen —, soldijverhooging en toelage wegens het vervullen van eene bijzondere dienstbetrekking) zouden genieten dan te voren door hen werden genoten, de vroegere inkomsten • behouden, zoolang zij blijven doordienen in de positie, waaraan die hoogere inkomsten verbonden zijn.

De militairen, thans behoorende tot het vaste personeel der Koloniale Reserve, behouden, zoolang .door hen geen nieuwe verbintenis is aangegaan op den voet van de tegenwoordige regeling — c. q. met verbreking van hun loopend verband — de thans door

Sluiten