Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGELING BETREFFENDE DE KOLONIALE RESERVE.

s 1 • De taak van het korps omvat:

a. de koloniale militaire werving hier te lande in haren geheelen om-

l de Verpleging en de oefening van de wegens ziekte of langdurig verblijf tijdelijk uit de koloniën teruggekeerde onderofficieren en mindere militairen;

c de eerste opleiding van voor den kolonialen militairen dienst voor het wapen der infanterie nieuw aangenomenen, die voor het aanban hunner verbintenis den wenseh te kennen hebben gegeven om die opleiding bij het korps te ontvangen of die voor dadelijke uitzending physiek nog niet geschikt zijn bevonden. 8 2 Het korps bestaat uit den staf, vier compagnieën, het personeel der militaire administratie en dat van den geneeskundigen dienst,

benevens burgerschrijvers en -werkers. . . ,.

Bij het korps behooren een hospitaal, een ziekenkamer, een kleedi gen nachtlegermagazijn en een werkwinkel.

De ziekenkamer dient tot opneming van de kwartierzieken

^De^eïï w i n k e 1 heeft ten doel den militair buiten zijne diensturen nuttig bezig te houden en zoo mogelijk een ambacht te leeren, hem bij zijn terugkeer in de burgermaatschappij van nut kan zlJn-

Deze inrichting wordt bovendien dienstbaar gemaakt om in het onderhoud van ledergoed, kazernemeubelen, enz. te voorzien.

8 3. Het korps is te beschouwen als een hier te lande gedetac ieer onderdeel van het Leger in Nederlandsch-Indie en staat rechtstreek onder de bevelen van den Minister van

lpn van oorlog of oorlogsgevaar, waarin het in ^ij) g ! > taiteSewÓmomstandilhrf», ««te W alleen ™,r zoover de gewapenden betreft, ter be.chikking kan worden gesteld van den Mini»-

ter van Oorlog. , ,

8 4 Het bij het korps in te deelen militair personeel beneden den

rang van onderluitenant is vast of vlottend, al naarmate het

uitsluitend is aangewezen voor den dienst bij het korps m Nederlan

of óók voor dien in de koloniën. .

De formatie van het vlottend personeel is onbepaald; die van het overige personeel is aangegeven m den bij deze

Regeling behoorenden formatiestaat. , riT.Qri

Het vlottend personeel kan tot alle wapens en diensten behooren De officieren en het vaste personeel bij den staf en de compagmeen behooren uitsluitend tot het wapen der infanterie.

Sluiten