Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsch-Indië aan te wijzen, om t ij d e 1 ij k op te treden als agent voor den kolonialen militairen dienst, ten einde, naai door dien Minister vast te stellen regelen, werkzaam te zijn in het belang der koloniale werving.

§ 10. CTcen officier of minder militair van het korps wordt aangewezen tot vertrek naar de koloniën, dan nadat hij een militair geneeskundig onderzoek is gebleken, dat hij op het oogenblik dier aanwijzing physiek geschikt is voor den actieven militairen dienst aldaar.

De onderofficieren en minderen, die bij dat onderzoek die geschiktheid niet blijken te bezitten, worden naar gelang van den uitslag daarvan, gerekend te behooren tot de categorie der gewapende of die der ongewapende reconvalescenten.

§ 11. Overeenkomstig regelen, vast te stellen bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Oorlog en van Koloniën, kan gelegenheid worden gegeven om reconvalescenten, desvereischt, te verplegen in een herstellingsoord voor zieke militairen van het Leger nier

ter lande.

§ 12. Het korps is, zoolang dienaangaande bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Oorlog en van Koloniën niet anders wordt bepaald, vrijgesteld van het verrichten van garnizoensdienst.

Overigens zijn de op dezen dienst betrekking hebbende bepalingen voor het Leger hier te lande ook voor het korps van kracht.

De inwendige dienst wordt, voor zoover in deze Kegeling niet anders is bepaald, zooveel mogelijk geregeld in overeenstemming met de bepalingen, geldende voor het wapen der infanterie bij het Leger hier

te lande. , . ,

De oefeningen hebben plaats zooveel mogelijk overeenkomstig de reglementen en voorschriften, geldende voor de infanterie van het Leger in Nederlandsch-Indië.

8 13 De huisvesting van de militairen van het korps in het garnizoen en in kampementen heeft, met inachtneming van het ter zake bepaalde in het in § 17 hierna genoemde tarief V, plaats overeenkomstig regelen, door den Minister van Koloniën vast te stellen.

8 14 Voor zoover niet anders wordt bepaald, dragen de officieren en de minderen van het korps de uniform van het Leger in Nederlandsch-Indië en wel van het wapen of dienstvak, waarbij zij zich hebben verbonden of waartoe zij behooren.

Het korps wordt overeenkomstig de ter zake voor het Leger hier te lande geldende voorschriften gewapend en van munitie voorzien door de zorg van het Departement van Oorlog, met dien verstande evenwel, dat vernieuwing van ledergoed plaats heeft door de zorg van het Departement van Koloniën.

8 15. Bij het korps worden, naar door den Minister van Koloniën vast te stellen regelen, door de zorg van den kwartiermeester, onder toezicht en verantwoordelijkheid van den Commandant, stamboeken

Sluiten