Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan zijn rang verbonden functiën neerlegt na bovenbedoelde datum, dan kan hij, wegens gemis van traktement, voor eene schadeloosstelling in aanmerking gebracht worden, die voor elk bijzonder geval bij Koninklijk Besluit wordt vastgesteld.

Tot en met den dag vóór dien der ontheffing.

Tot en met den dag van overlijden. Bovendien wordt op dien dag tegoed gedaan het bedrag van een maand traktement, naar den maatstaf van dat, hetwelk hij op den dag van overlijden genoot.

C. Berekening der toelagen.

De toelagen worden genoten:

.§ 14. Bij eerste toekenning. Van en met den dag, waarop de

belanghebbende te bestemder plaatse de functiën van de betrekking, waaraan de toelage verbonden is, aanvaardt, tot en met dien, waarop hij die functiën nederlegt, hem die ontnomen worden of hij komt te overlijden.

§ 15. Bij verlof of andere Tot en met den 30en dag van het tijdelijke wettige afwezigheid, verlof of die afwezigheid.

Dit tijdperk kan echter in bijzondere gevallen door den Minister van Koloniën worden verlengd.

Tijdelijke wettige afwezigheid wordt ook geacht te bestaan in de gevallen, dat de belanghebbende zich op zijn standplaats met verlof, in eene ziekeninrichting, in eenig gesticht of in de gevangenis bevindt.

D. Bijzondere bepalingen.

1. Bij verpleging op s Rijks kosten in eene ziekeninrichting of in een gesticht voor krankzinnigen, wordt van het traktement eene

§ 12. Bij ontheffing van ïndeeling of detacheering bij of van plaatsing a la suite van .het korps.

§ 13. Bij overlijden.

Sluiten