Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wordt genoten van en met den dag van vertrek uit, tot en met dien van terugkomst in het garnizoen.

Bijzondere bepaling.

Uitgeleide kan alleen plaats hebben, wanneer de sterkte van het naar de koloniën vertrekkende detachement 50 of meer onderofficieren en minderen bedraagt.

U. Vergoeding voor het keuren van vleesch waren.

Aan den directeur van het gemeentelijk slachthuis te Nijmegen wordt eene toelage toegekend van ƒ 150 's jaars voor de keuring van de aldaar aan de menages van de korporaals en manschappen van het korps te leveren vleeschwaren.

V. Toelage voor het houden van

dienstpaarden.

De officieren die gerechtigd zijn tot het houden van dienstpaarden, genieten deswege een toelage van ƒ 200 's jaars voo* eik dienstpaard

Die toelage wordt uitbetaald op het einde van elk kwartaal en worft slechts dan genoten, indien de belanghebbende overlegt eene schnfte liike door den korpscommandant mede onderteekende verklaring, wVaruit Mjkt, dat hij in bedoeld kwartaal gedurende éen of meer dagen werkelijk eigenaar van het dienstpaard is geweest.

W. Toelage bij verblijf te Amsterdam of Rotterdam.

Deze toelage bedraagt per jaar ƒ 300 voor een hoofdofficier en f -'00 voor een kapitein, luitenant of onderluitenant, aan wien fake van den fenst Amsterdam of Rotterdam tijde ijk als standplaats s aangewezenen wel over de dagen van hun verblijf aldaarvoor-nover Sf niet in het genot zijn van de vergoeding voor verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 5 Januari 1884 (Staatsblad IV 4) laatstelijk gewijzigd bij dat van 8 Mei 1909 (Staatsblad Il! 119).

X Schadeloosstelling voor aanschaffing en verandering van uniform.

Deze schadeloosstelling bedraagt J 200.

officier van het Leger hier te lande, die naar het korps a' TOpr!faa t komende dit bedrag alsdan in mindering van de grati?3 weSe wordt uitbetaald bij detacheering naar de kolomen en vooi een gepensionneerd officier, die, in activiteit hersteld, bi, het korps wordt ingedeeld;

b voor een soldij genietend militair, beneden den rang van adjudan onderofficier, die tot dien rang bevorderd wordt.

Sluiten